Colofon

© 2011 Stichting Brabantse Bronnen
Niets uit deze webpublicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De webquest ‘Via een oude oorkonde naar Hollywood’ is met de grootste zorg samengesteld. Voor zover mogelijk zijn alle auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen geregeld. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Dit project is tot stand gekomen met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, Streekraad Het Groene Woud De Meierij, Stichting Streekrekening Het Groene Woud, Cubiss en de Brabantse Netwerk Bibliotheek.

De webquest 'Via een oude oorkonde naar Hollywood' is ontwikkeld door Cubiss in opdracht van de Stichting Brabantse Bronnen (www.donb.nl) en gemaakt door Gerard Sonnemans (www.gerardsonnemans.nl) en dr. Geertrui Van Synghel (www.donb.nl). De animatiefilm is vervaardigd door Bennie Vialle. Educatieve adviezen zijn verstrekt door Bram Peeters, docent geschiedenis en levensbeschouwing, Albert van der Kaap, leerplanontwikkelaar geschiedenis (histoforum.digischool.nl) en Josë Peijen, adviseur educatie Cubiss (www.cubiss.nl).

Lay-out: Ingrid de Jong (Cubiss)
Webontwikkeling: D.J. van Rhijn (www.huygens.knaw.nl) en Martijn Bruinsma (Cubiss)

Uitgave: Stichting Brabantse Bronnen (www.donb.nl)