U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 34 oorkonden
1210

Jan I, heer van Heusden, verleent de priesters en andere geestelijken in het land van Heusden het recht om bezit over te dragen en stelt hen vrij van diensten. (Deperditum)

1257 augustus 29 en 31

Boudewijn, abt, Nicolaas, prior van Berne, en Jan, heer van Heusden, oorkonden dat Wouter Spirinch van Aalburg, ridder, en zijn echtgenote Isolde met instemming van Jan, als voogd van Isolde, hun onroerende goederen en rechten hebben geschonken en overgedragen aan de abdij van Sint-Truiden, op voorwaarde dat de broers van Isolde de tiend van Waspik en Capelle voor vijftig pond Hollands kunnen terugkopen. Jan, heer van Heusden, draagt hierbij vijf morgen land die Wouter van hem in leen hield, met instemming van zijn oudste zoon Jan, in vrij eigendom over aan abt en convent van Sint-Truiden.

1282 maart 19

Schepenen van Heusden oorkonden dat Jan Rumschotel aan abt en convent van Berne zeven morgen land op zes nader genoemde locaties bij Heusden met de dijken opdraagt met akkerland, waarna abt en convent dit tegen een jaarlijkse erfpacht van vier mud rogge aan Jan geven.

1282 maart 19

Schepenen van Heusden oorkonden dat Jan Rumschotel aan abt en convent van Berne vrijwaring belooft voor de zeven morgen land (op zes nader genoemde locaties bij Heusden) die hij opgedragen heeft en tegen een jaarlijkse erfpacht van vier mud tarwe ontvangen heeft, en dat hij degenen die het vruchtgebruik hebben afstand zal laten doen over vier jaar onder zekerstelling van zijn huis en erf.

1282 juli 20

Schepenen van Heusden oorkonden dat Hendrik van Auca aan abt en convent van Berne acht morgen land te Herpt schenkt en belooft dat zijn echtgenote Reisweide eveneens afstand zal doen.

1282 september 4

Schepenen van Heusden oorkonden dat Hendrik van Auca belooft abt en convent van Berne te vrijwaren voor de acht morgen land te Herpt die hij en zijn echtgenote Reisweide hun geschonken hebben.

1284 augustus 11

Schepenen van Heusden oorkonden dat Jan Rumschotel en zijn echtgenote Jutta aan abt en convent van Berne zeven hond land, genaamd de Oislaghe, schenken.

(vóór 1285 mei 1-27)

Wouter, abt van Berne, machtigt Gerard, kloosterling van Berne, om namens hem te onderhandelen met het Sint-Janskapittel te Luik over kapittelgoederen in het land van Heusden, de gemaakte overeenkomsten te erkennen en namens de abdij de nodige garanties te geven. (Deperditum)


1285 mei 28

De officiaal van Luik oorkondt dat Gerard, priester en kanunnik van de abdij van Berne en namens de abdij procurator inzake de geschillen met het Sint-Janskapittel te Luik over goederen in het land van Heusden, de rechtsgeldigheid heeft erkend van de gemaakte overeenkomsten en voor de naleving aan het kapittel de goederen te Hedikhuizen en Oudheusden samen met de in erfpacht ontvangen goederen garant heeft gesteld.

1287 juni 22

Schepenen van Heusden oorkonden dat Ulla van Herpt, dame, met haar voogd Tiberius van Herpt (aan de abdij van Berne) een stuk land (te Herpt) schenkt voor de stichting van een altaar en het lezen van een dagelijkse mis te Herpt en dit land binnen twee jaar zal vrijmaken van alle daarop rustende lasten.

Document acties