U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1307.09.24
1307 september 24
Geertruidenberg

Willem III, graaf van Holland, doet uitspraak te Geertruidenberg in de geschillen in en buiten het graafschap Holland tussen Gerard van Horn, heer van Altena, enerzijds, en Jan van Arkel, Vastraad van Giessen en diens oom Vastraad anderzijds.

Origineel

A. Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.02, archief Heren van Altena, inv. nr. 29.1.

Afbeelding 11307.09.24
Volledig scherm

Wiia Willaem, grave van Henegouwen, van Holland, van Zeland, ende here van Vriesland, maken cond allen luden dat edele luden, onze ghetrouwe manne hare Gheraert, here van Horne ende van Altena, onze lieve neve, voer hem, voer zine maghe ende voer sinen helpers an de eene zide, zoe waer zi woenachten ziin, haer Ian, here van Arkele, onze lieve neve, Vastraed van Ghiesen ende Vastraed, ziin oem, voer hem, haren maghen ende voer haren helpers, an die ander zide, soe waer zi woenachtich ziin, van allen tuiste, van alre scade ende van alre broeke, ist in luden, in doeden, in ghewonden ende in goede, in wat maniere dat gheschiet si, ist binnen der graefscep van Holland of daer buten, in wat steden dat is, ist binnen vrede of buten vrede, die gheschiet ziin inne den tuiste te Ghiesendamme int iaer onz Heren M CCC ende viere, des manedaghes na sinte Iansdagh te midden zomer of daer tevoren, van zaken daer die tuist voerseit of roerde of roeren mochte ende van allen andren tuiste ende scade die tusschen den partien voerseit gheschiet tot op den dach van heden ziin, in wat maniere dat si gheschiet siin of ghedaen siin, op onz bleven, van hoghe ende van leeghen, dat wii daerof onsen zegghen zegghen moeghen, die partien gheroepen, weder dat si commen soe ne doen, tot ere stond ofte meer, dat zegghen te zegghen, al of in dele, na onzen goeddinken op eene zeker piine, dat is te verstane die here van Horne vors. op tienduzent pond Hollands ende die here van Arkele voernoemt op tuintich duzent pont Hollands, ende Vastraed van Ghiesen, Vastraed, ziin oem, Ian van der Merewede, Arnoud van Hazebeen ende Arnoud van der Porte ghezamederhand op haer liif ende op haer goed onzen zegghen te houdene zo waer wiit zegghen, dat wi zegghen zullen binnen den graefscep van Holland, alsoe dat wiit in pointen verlinghen moeghen na onzen goeddincken. Ende in den name Gods onz Heren, zoe zegghen wii onze zegghen van den sticken voerscreven, bede partien gheroepen ende bede theghenwoerden waren tote Sinte Gherdenberghe, des zonnedaghes voer sinte Bauendaghe int iaer ons Heren M CCC ende zevene, wel vorpinst ende bi rade wiser lude, in der maniere die na volghet:

In den eersten zoe is onze zegghen dat Vastraed van Ghiesen, heren Arnouds soene, heren Hughemans van Ghiesen ervename, ende Ians, siins broeders, ende Vastraed, her broedere, Ian van der Merewede ende al hare helpers die verdreven ziin van den haren bi den here van Horne ende bi ziine helpers, weder zullen commen oppe t’hare, zo waer dat gheleghen is, alsoe als siit vinden, in denzelven rechten ende vrieden daer zi in waren doe de zaken eerst roerden, daer die tuist eerst of quam. Ende hierbi zo zullen haren Hughemans ervenamen, Ians, siins broeders, ende Vastraed, haer broeder, Ian van der Merewede ende haer helpers die met hem verdreven waren, gheven voer hare misdaet die si thieghens den here van Horne misdaen hebben ende over die scade die sii ziinen luden ghedaen hebben, tweeduzent pond zuarte Tornois, die eene duzent pond te ghevene den here van Horne over die mesdaet die si ieghen hem mesdaen hebben, ende die ander duzent pond te ghevene ziine lude die scade van hem ghenomen hebben, ende die te ghevene eenen man, die wiire toe zetten. Ende hi zalse voert gheven den luden die de scade ghenomen hebben, elken na der grote van sire scade, na dat hiit vint. Ende dit voers. gelt zal men betalen te viere terminen, telken termine een vierendeel, ende daerof zal die eerste dach wesen van nu Karstdach coemt over een iaer, ende alsoe voert van iare te iare op dien zelven dach een vierendeel te betalen wint alle die penninghen voers. vergouden ziin. Ende tot elken daghe zoe zal die here van Horne tsine nemen of doen nemen ende onze bode tander deel ter lude behoef. Ende dit ghelt zal men betalen ter kerke te Houweninghe.

Voert zoe is onze zegghen dat die here van Horne thuus te Ghiesen weder zal doen maken, alsoe groet ende alsoe vaste alse wiit zegghen zullen of ghelden tonsen zegghen, zo welk hare onz beter denct, ende niet boven der werde dat tevoren was. Ende den kinde van den scade van sinen renten sulc verset te doene alse onz goeddenken zal, binnen ere tiit die wire toe zetten zullen, de wareide ondervonden hoe de dinghen eerst toequamen, dats te verstane tusschen hier ende Dartiendaghe naestcommende.

Voert zegghen wii dat van allen scaden die gheschiet ziin tusschen den partien voers., ist in doeden luden, in ghewonden ende in goede, in wat manieren dat si gheschiet ziin of in wat steden zeder dat die tuist voers. eerste roerde tote des dinxendaghes na Beloken Pinxtren, alse de wiich ghevochten was te Sleewiich int iaer onz Heren MCCC ende zevene, elke partie voerseitb der ander quite zal scelden; ende elke partie zal haer helpers ende hare vriend stillen, alsoe dat deene partie der ander niet eesschen en zal van wat scaden dat is, in manieren alst voerscreven is. Ende of sie hieraf maechgelt gaderen zullen van haren maghen die hem des orloghs niet en onderwonden, dat houden wi tonsen verclaersen. Ende zegghen tusschen de partien voers. eene alinghe zoene ende ene ghestade van allen zaken voers. ende voerscreven.

Ende van der misdaet die an Ianne van Wieldrecht ghedaen was van zire doot ende van sire misdaet die hi ghedaen hadde tieghens den here van Horne houden wii tonsen verclaersen ende tonzen zegghen tusschen hier ende Iaersdach naestecommende, ende ghebieden op liif ende op goed al Ians maghen vors. dat si dese zoene vaste ende ghestade houden op onzen zegghen.

Voert zegghen wi van alre scade die ghesciede tusschen den here van Hoerne voerseit ende sine helpers an dene zide, ende den here van Arkle ende sine helpers an dander ziide, te Sleewiic op den dach voernoemt ende in de porte van Woudrichem in den lande van Outhena of in wat ander stede dat het was of daerna gheschiet es tot op den dach van heden, ist in doeden luden, ist in wonden, ist in brande, ist in roeve, ist in nemen of in goede, in wat manieren of hoe dat si gheschiet ziin, of in wat stucken, dat houd wi tonzen zegghen ende tonzen verclaersen tusschen hier ende Dartiendach naestecommende. Want onz die zaken so claer niet en ziin ancommen, dat wire nu ter wiile onze zegghen of zegghen mochten of wouden, want wi binnen der tiit vors. de zaken bet ondervinden zullen.

Voert van den leene dat die here van Horne zeghet dat die here van Arkele van hem houden zoude ende van der visscherie, dat houde wi tonzen verclaersen ten daghe vornoemt. Ende dit zal wesen behouden al onzer macht die daghe te verlinghene zonder al arghelist, of wire niet toecommen en mochten bi zaken die onz deren mochten, waert van onz zelven of van onzen lande.

Ende hierbi zoe zegghen wii tusschen de partien ene alinghe zoene ende die wettelike te houdene op die piine vors. Ende zoe welke hare partien diese breict, daer sullen wi of nemen die helft van der pine voernoemt, ende de partie daer si op gbebroken word dander helft, behouden onz ende onze nacommelinghe, grave van Holland, te kenne ende te zegghen of de pine verburd is of en es. Ende daer soe en zal die eene partie der ander niet of eesschen toter tiit dat wi onzen zegghen daerof ghekent hebben, verclaert ende gheseit, of si verburd is of en es. Ende al waer si verburd, zoe zoude nochtan dit zegghen vors. vaste ende ghestade bliven ende men zoude de pine betalen alst vors. is. Ende al eist dat wi desen termiin soe langhe ghenomen hebben, nochtan zulle wi zegghen onzen zegghen daer, of alse tiide als wi moghen. Ende sullen den partien vors. acht daghe tevoren zegghen als wii onze zegghen zegghen wille. Ende ware dat zake dat iement van den helpers der vors. partien dit zoendinc brake, alsoe verre alse wi kennede, dat van dien stuken vors. roerde oft om die stuken quamen, zoe zoude die here onder wi hi ware woenende, die man onz levren ziin liif ende ziin goed, onze wille mede te doene. Ende ontrumede hi, zo zoud hine ballinc maken ute sire heerscap ende eweleke daer ute te houdene ende ziin goed onz te leverne, zulke misdaet mede te beterne tonsen wille als hi mesdaen hadde. Ende emmer zal onze zegghen vaste bliven.

Voert zegghe wi dat alle deghene die haer leen opghaven haren heren, daer siit of hilden, dor wez wille dat was, om des orloghs wille, in wat manieren dat was, haer leen zullen behouden ende besitten zonder ander ontfanghen in denzelven rechte dat siit hadden heer ziit opgaven. Ende deden die van Ghiesen ende haer hulpers enighe scade op dien dach dat men den wiich te Slewiic vacht, den here van Horne ende sinen helpers, of zeder die dach tot op den dach van heden, dat hauden wi tonsen verclaersen ende tonzen zegghen ten daghe alse wi onse ander zegghen zegghen zullen. Ende dit zegghen vors. hebbe wi gheseit behouden onze vulle macht alle die pointen vors. of elken bi hem, die wi gheseit hebben of noch zullen zegghen, tusschen den partien vors. of die die zaken aneghinghen of anegaen mochten, te verclaersen ende te bedieden, zonder al harghlist, na onzen verstannisse, behouden oec altoes der betringhe van der misdaet die onz ende onser heerlichede mesdaen is ende den scade die wire of ghehad hebben, in wat manieren dat si ghevallen is in den zaken vorseit of noch ghevallen mach.

Ende omme de meere zekerede van al desen pointen vorseit, zoe wille wi dat de ghisele ende de ghevanghene die hieromme gheghiselt ende ghevanghen waren, voert in onze hand zullen bliven staen ende die borghen in denzelven point dat si borghen worden, toter willen dat onze zegghen hier of volseit es ende verclaerst.

Ghedaen, gheseit ende ghemaect ende bezeiglet met onzen zeigle ten Berghe voerseit, des zonnedaghes voer sinte Bauendaghe voerscreven, int iaer onz Heren M CCC ende zevenec.

a
aanvangsteken in de marge A.
b
verbeterd uit dvoerseit A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties