U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1304.10.08
1304 oktober 8
Dordrecht

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, belooft alle voorrechten te handhaven die de poorters van Geertruidenberg hebben ontvangen van zijn voorouders.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

B. 1329 half juli-half september, Den Haag, Nationaal Archief, archief graven van Holland, inv. nr. 290 (klein register Zuidholland), fol. 65r, nr. 337, naar [A]. Zie verder Burgers, Registers Hollandse grafelijkheid (zie hieronder bij uitgaven, onder c). – C. waarschijnlijk voor 1334 juni 10, Ibidem, inv. nr. 289 (groot register Zuidholland), fol. 52r, nr. 333, naar B. – D. 15 oktober 1541, Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, toegangsnr. 2600, archief stadsbestuur Geertruidenberg, 1355-1810, inv. nr. 7= Register met afschriften van privileges en octrooien van Geertruidenberg, 1271-1665, fol. 12v, geauthenticeerd afschrift door G.J. Vranx, stadssecretaris van Geertruidenberg, naar [A].

Uitgaven

a. Van Mieris, Groot Charterboek II, 44, naar C. – b. Burgers, Rijmkroniek, 422-423, nr. 55, naar D. – c. Burgers, Registers Hollandse grafelijkheid (geraadpleegd 18 december 2010).

Ontstaan en tekstuitgave

Deze oorkonde is volgens Burgers, Rijmkroniek, 423, geredigeerd door Melis Stoke. De tekst is uitgegeven naar het jongste afschrift D, dat volledig is en blijkens de authenticering gebaseerd op het origineel. Aangezien B en C een aantal betere lezingen hebben, zijn alle varianten van B en C opgenomen in het notenapparaat.

Afbeelding 11304.10.08afschriftB
Afbeelding 21304.10.08afschriftC
Afbeelding 31304.10.08afschriftD
Volledig scherm

Wi Willema, grave van Henegouwenb, vanc Hollant, van Zelant ende here van Vrieselant, maken contd allene ludenf dat wi onsen lieven ende getrouweng portenh van Sintei Ghertudenberghej ghesuorenk hebben ende belovel harrem portenn handvesteno, brieve ende rechtep datq si van onsen oudersr, graven vans Hollantt, hebbenu, te houdene vaste ende gestadev.

In orkondew deserx dinck so hebben wi desen brief besegelt met onsen seghele.

Gegeveny inz dena' iareb' ons Heren dusentc' driehondertd' ende viere, dese' donresdagesf' voireg' sinteh' Victorsdagei' tej' Dordrechtk'.

a
Willaem B, Will. C.
b
Heynn. B, Heneg. C, hierna etc. B en C.
c
ontbreekt vanaf van tot en met Vrieselant B en C.
d
cond B en C, hierna etc. B en C.
e
ontbreekt B en C.
f
ontbreekt B en C.
g
ghetrouwen B en C.
h
aldus D, lees poirteren als in B en C.
i
Sente B en C.
j
aldus D, betere lezing Gherdenberghe B, Gheerdenberghe C.
k
ghezuoeren B en C.
l
gheloef B, gheloeft C.
m
hare B.
n
poirte B en C.
o
hantveste B en C.
p
recht B en C.
q
aldus D, lees die als in B en C.
r
hierna hebben die B en C.
s
in B en C.
t
Holland B en C.
u
hierna gheweset B en C.
v
ghestade B en C.
w
hierna etc. B en C.
x
ontbreekt vanaf deser tot en met seghele B en C.
y
ghegheven B en C.
z
int B en C.
a'
int B en C.
b'
iaer B en C.
c'
M CCC B en C.
d'
M CCC B en C.
e'
ontbreekt B en C.
f'
donresdaghes B en C.
g'
voir B en C.
h'
voir B en C.
i'
Victoirsdach B en C.
j'
Tordrecht B en C.
k'
Tordrecht B en C.

Document acties