U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1304.06.05
1304 juni 5

Schepenen (van Woensel) oorkonden dat aan Leonard, zoon van Gerard van den Laer, een onderpand toebehoort onder de dingbank van Woensel, waarop een jaarlijkse erfpacht van een malder rogge gevestigd is. (Deperditum)

Origineel
Origineel noch afschrift voorhanden.
Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in een opwinningsakte d.d. 6 november 1554 in het schepenprotocol van Woensel, zie Eindhoven, RHCe, archief schepenbank Eindhoven, inv. nr. 273 (voorheen inv. nr. R 259), fol. 26r, waar naar deze oorkonde verwezen wordt: Henrick Leonartzoen van den Valghaet als gemechtich der Taeffelen des Heylich Gheest binnen Stryp is gekomen voir onss ende onsse medescepenen in enen gebannen gedinghe ende vierscharen voir scauthet ende scepenen der dingbancken van Woenssel ende heeft aldaer syn scaut ende gebreck gethoont met scepenenbrieven als van synen achterstellinghen pachten verscheenen, weessende van enen erffpacht van enen mauwer rogghen tsjaers, staende ten achter van twee jaeren ende voir scaye van recht die daer op geghaen is ofte alnoch op ghaen mach, welcken erffpach van enen mauwer rogghen men jaerlycs geldende is uuyt zeeckere onderpanden onder der dingbancken van Woenssel geleghen, hedt welck toebehorende was ofte gebruyckende was Leonart Gerartszoen van den Laer, allet nae inhaut den scepenenbrieven daer aff synde van data duyssent driehondert ende vier, vijff daghen in weemaent.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Afbeelding 11304.06.05
Volledig scherm


Document acties