U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1295.01.15
1295 januari 15
Dordrecht, minderbroederklooster

Floris V, graaf van Holland en Zeeland, en heer van Friesland, doet na het overlijden van Willem, heer van Strijen, uitspraak in het geschil tussen abt en convent van Ter Doest enerzijds en Nicolaas, (heer) van Putten, rechtsopvolger en schoonzoon van Willem, anderzijds, en wijst Heiligenberg als vrij eigen goed toe aan de abdij, met uitzondering van de hoge rechtsmacht die toekomt aan Nicolaas, zijn echtgenote en hun nakomelingen. De abdij betaalt aan Nicolaas honderd pond nieuw Hollands en zal twee priesters aanwijzen die te Krabbendijke of in een te bouwen kapel te Heiligenberg de missen zullen opdragen voor het zielenheil van de voorouders van Willem, heer van Strijen, en Floris III.

Origineel

A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, charter nr. 1134.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door eind 13e-eeuwse hand: Arbitrium comitis super bonis de Sancto Monte. – 2o door begin 14e-eeuwse hand: Arbitirum Florentii, comitis Hollandie, de controversia inter nos et Nicholaum de Pitte pro Sancto Monte orta, M CC XCIIII, sabbato ante Agnetem. – 3o door 14e/15e-eeuwse hand: P. XCIII.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel aan rode streng van Floris V, graaf van Holland en Zeeland, zwaar beschadigd, van bruine was, met beschadigd CS1.

Uitgaven

Dijkhof, OHZ V, 478-481, nr. 2968, naar A. Zie verder aldaar.

Regesten

Zie Dijkhof, OHZ V, 478-481, nr. 2968.

Ontstaan en samenhang

Deze oorkonde is opgesteld en geschreven door een grafelijke kanselarijkracht, zie Kruisheer, OKGH, 41-42, 92-93, en Burgers, De Paleografie I, 101-108. Voor de oorkonden over het goed Heiligenberg, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1189.04(na 1177), 1243.04.10(na 1242.04.17), 1244.04.26a, 1248.12.05, 1277.03.17 en 1299.09.15(na 1296.06.27).

Voor de opdracht tot onderzoek naar de rechten en bezittingen van de abdij Ter Doest te Heiligenberg door Simon, abt van Sint-Gillis te Publémont, zie Idem, DONB, nr. 1296.08.29. Voor de naleving van de uitspraak van onderhavige oorkonde door Nicolaas, (heer) van Putten en zijn echtgenote Aleid inzake de naleving van deze uitspraak, zie Idem, DONB, nr. 1297.06.28.

Datering

Het gebruik van de paasstijl is aangenomen, zie Dijkhof, OHZ V, XV-XVI.

Afbeelding 11295.01.15voorzijde
Afbeelding 21295.01.15achterzijde
Volledig scherm

Wia Florens, grave van Hollant, van Zelant ende here van Vrieselant, maken cont ende kenlic alle denghoenen die desen brief zullen zien iof horen lesen dat wi van allen tuiste die gheweest heeft tusschen den .. abbet ende convente van der Does up die eene zide, haren Willame, here van Striene, daer God die ziele of hebben moet, ende Clayse van Putte an wien na hem die antale bleef, overmids thuwelic dat hi dede an des voerghenoemts heren dochter van Striene up die ander zide, alse van den ghode dat men heet die Heylighe Bergh, gheleghen binnen den bisscopdoem van Ludike, met alle den lande, woestinen, moer, heerscepie, ambocht, tiende ende al trecht dat des voerghenoemts heren vorders van Striene ghegheven hadden in rechter aelmosene den ghoetshuse van der Does in ghedinkenesse hare ziele, hare vorder zielen ende sgrave Florens ziele van Hollant rusteleke ende vredeleke ewelike te besitten ende te besighen ende te ghebruken toet hare nutscepe ende orbare alse haer heyghenlike ghoet, utghenomen dat hogheste recht; twelke ghoet gheleghen es binnen desen marken ende palen die hierna bescreven staen: dat erste marke iof pael beghinnet van der Ouerdraghe daerse wilenneer lach doe die monike besaten ende bewoenden dat voerseide ghoet ende loept van dane toet eenen andren pale, die gheleghen es van der Dodemare ses roden varre; die ander pael iof marke loept van den voernoemden paele toet enen andren pale die staet van Gravinnen Sloet varre hondert roden; dat darde marke iof bescheet loept van den voerscrevene pale toet enen andren pale, die oec gheleghen es van Gravinnen Sloet hondert roden varre; dat vierde pael iof bescheet ghaet voert van den voerseiden pale ende strect up toet eenen andren pale die staet rechte up Gravinnen Sloet ende loept toet eenen andren pale, die staet up der Monike Lodiic up den moer ende loept bi der Monike Lodiic, die staet neffens tClene Vorre ende tClene Vorre in die Marke, ende die Marke ter Overdracht. Voert alle die watre die binnen den voerghenoemden marken ende palen begrepen ziin, hoe dat mense heet, ende dat recht daer inne te visschen in alre manire daerse vissche mede vanghen moeghen ende zonderlanghe in Gravinnen Sloet ende die rivire dieme heet die Marke ter helft ende trecht daerinne te visschene in allen maniren ende zonderlanghe staelbome daerinne te setten ende te hebbene. Voert dat zii diken moeghen doer tGrote Vorre daer zii willen, up dese voerwarde dat zii van Gravinnen Sloet toet in tClene Vorre enen waterghanc delven ende houden bi denwelken dat alle die liede die bi den Groten Vorre haren waterghanc plaghen te hebben, haer lant ende haren moer ut te watren, waerof zii an beden ziden voer ons verteghen van allen lettren, privilegien ende antale die elk up andren hadden ende schoudense quite ende blevens up onse zegghen, twelke zegghen wi bi rade ons raets voertbrochten in desen worden, dat dat ghoetshuis van der Does ewelike behouden ende besitten, besighen ende ghebruken zal rustelike ende vredelike dat voerghenoemde ghoet met allen dat daertoe behoert alse hare proper eyghen ghoet in alre manire alst voerbescreven staet ende quite ende vri van alre antale iof calanghe van Clayse van Putte voerseit, zinen wive iof oer dat van hem beden comen mach ewelike te bliven. Ende Clays van Putte zal ofdoen zonder schade des voerghenoemts ghoetshuis van der Does alle dieghene die up dat voerscrevene ghoet ziin buten wille des abbets ende des convents van der Does voerseit. Ende daerbi heeft dat ghoetshuis van der Does Clayse van Putte die voerscreven es voer hem zelven, ziin wiif iof oer dat van hem beden comen mach, betaelt in ghereden ghetelden ghelde hondert pont nieuwer Hollantsce ende tghoetshuis van der Does voerseit zal hebben tote Crabbendike in Zuitbeveland tuee monike priesters aldaer celebrerende voer dergheere ziele van wien dat het dat voerseide ghoet heeft ende sgrave Florens ziele voerseit, het ne ware dat wi iof onse oer na ons vonde dat ment up dat voernoemde ghoet zonder vrese van den water ghevoeghelike doen mochte ende dat voerghenoemde ghoet suffizant ende ghoet ghenoech daertoe ware, zoe zoudeme daerup maken eene capelle daer tuee moenike priesters celebreren zouden voer dergheere zielen die voerscreven staen. Ende dit besoec weder ment up dat voernoemde ghoet alst voerseit es doen mach iof ne mach blivet staende an ons ende onse oer ende an Clayse van Putte, niet noch an oer dat van hem iof van zinen wive comen mach. Ende dat hoeghste recht van den voerghenoemden ghoede zal bliven up Clayse van Putte ende upt oer dat van hem ende zinen wive, die hi nu heeft, na hembeden levende blieft, want zii an beden ziden hem ghenoegen lieten met onsen zegghen alst voerscreven es.

Ende wi willen dat ment an beden ziden ewelike vast houde ende ghestade zonder alrehande arghelist, hebbe wi desen brief uthanghende beseghelt met onsen zeghele ende ghegheven den ghoetshuse van der Does in ghedenkenesse ende betoghe van alle den poenten die voerscreven staen.

Ghezeeght Tordrecht ter minderbroeder, des zaterdaeghs voer sinte Agnietendaghe int iaer ons Heren ducent tueehondert vier ende neghentichb.

a
vergrote initiaal A.
b
hierna sluitingstekens A.

Document acties