U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1247.01.25b
1247 januari 25

Alard, abt, en het convent van Berne aanvaarden de verpachting met de pachtvoorwaarden van de tiend van Bern en Herpt door de abdij van Sint-Truiden en beloven de overeengekomen bepalingen na te leven.

Originelen

A1. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 207, onderste helft van chirograaf, bestemd voor de abdij van Sint-Truiden. Beschadigd met tekstverlies.

Aantekening op de voorzijde: 1o door gelijktijdige hand: CYROGRAPHVM (onderste deel van de letters). Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 13e-eeuwse hand: De Berna et de Herpta. – 2o door 13e-eeuwse hand: Berna. – 3o door 14e-eeuwse hand: F XIXa. 4o door 15e-eeuwse hand: De decima ibidem sita. – 5o door 15e-eeuwse hand: De quadam expirata arrendacione perpetua decimarum de Berna et de Herpt pro monasterio de Berna.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd zegel, vermoedelijk van Alard, abt van Berne. – S2 uithangend bevestigd zegel van de abdij van Berne, beschadigd, van witte was.

[A2]. Niet voorhanden, chirograafgedeelte bestemd voor de abdij van Berne.

Afschrift

B. uiterlijk 1272, Hasselt, RA, toegangsnr. 717, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 20 (voorheen inv. nr. 6678/5), cartularium A, p. 111-113, onder de rubriek: Item de decima de Berna, naar A1.

Uitgave

a. Piot, Cartulaire I, 228-230, nr. 192, naar B.

Regesten

Van Bavel, Regestenboek Berne, 12, nr. 45. – Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 207.

Samenhang

Deze oorkonde is de tegenoorkonde van de pachtverlening door de abdij van Sint-Truiden, zie Van Synghel, DONB, nr. 1247.01.25a, tot stand gekomen in Sint-Truiden. Afgezien van de intitulatio hebben beide oorkonden een nagenoeg identiek dictaat. Onderhavige oorkonde kan beschouwd worden als de naoorkonde van nr. 1247.01.25a. Voor de bekrachtiging van beide oorkonden door de bisschop van Utrecht, zie Idem, nr. 1247.03.29(na 1247.01.25).

Tekstuitgave

De tekstdelen die aan de vooroorkonde zijn ontleend, staan in een kleiner lettertype. Gewijzigde woordvolgorde is niet aangegeven. Waar één of meer woorden niet overgenomen zijn in de naoorkonde, is een asterisk gebruikt. De lacunes in A1 zijn aangevuld naar B en naar de vooroorkonde.

Datering

Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Camps, ONB I, XXI, en Dillo-Van Synghel, ONB II, XVII.

Afbeelding 11247.01.25bA1voorzijde
Afbeelding 21247.01.25bA1achterzijde
Afbeelding 31247.01.25bafschriftBp.111
Afbeelding 41247.01.25bafschriftBp.112
Afbeelding 51247.01.25bafschriftBp.113
Volledig scherm

Alardusa, Dei gratia abbas, et totus conventus de Berna, Premonstrat[ensi]s ordinis, Traiectensis dyocesis inferioris, universis presentes litteras inspecturis salutem et cognoscere veritatem.

Universitati omnium notum facimus quod nos, pensata utilitate monasterii nostri, accepimus ad firmam in perpetuum decimam* de Berna et de Herpte* cum* suis appenditiis et universitate a viris religiosis et honestis abbate et conventu monasterii Sancti Trudonis, ordinis beati Benedicti, Leodiensis dyocesis. Ita tamen quod decedente vicario de Herpte et ipsa ecclesia vacante debemus presentare personam ydoneam* ad eandem domino abbati Sancti Trudonis*. Ex condicto ceterum nos tenemur singulis annis in octavis Pasche dare et solvere nomine firme sive pensionis dictis abbati et conventui Sancti Trudonis viginti marcas et unam Coloniensis, triginta solidos Louaniensium legalium pro marca,* in* Sancto Trudone portandas cum nostris periculis et expensis. Quod si in dictis octavis viginti marcas antedictas et unam non solveremus, sicut dictum est, dictis abbati et conventui Sancti Trudonis nos nomine pene dampn[orum] et expensarum post quindenam octavarum Pasche redderemus dictis abbati et conventui Sancti Trudonis quinque marcas Coloniensis, triginta solidos Louaniensium legalium pro marca. Et si amplius cessaret solutio post quindenam octavarum Pasche, quantumcumque [ces]sabit solutio, qua[li]bet quindena sequenti nos dictis abbati et conventui Sancti Trudonis* nomine pene dampnorum et expensarum semper solvemus ex [co]ndicto nec contravenire possumus in verbo sacerdotii, promittentes quod nos premissa observ[ab]imus et t[e]nebimus diligenter. Preterea si omnia bona monasterii nostri Bernensis perirent, quod absit, aliquo casu contingente, casus ille firmam sive pensio[nem] non minueret antedictam, quin nos abbati et conventui Sancti Trudonis teneamur solvere annuatim in octavis Pasche viginti marcas et unam antedictas in Sancto Trudone cum nostris periculis et expensis*, triginta solidos Louaniensium legalium pro marca et penam, si non faceremus, incurreremus antedictam de quindena in quindenam post quindenam octavarum Pasche. Item tenemur dare in Sancto Trudone nomine firme antedicte annuatim infra festum beati Martini hyemalis et Cathedram beati Petri viginti salmones legales et unum ad opus conventus. Et dictos salmones tenemur adducere usque ad Buschumducis et de Buschoducis usque ad Sanctum Trudonem nostris periculis et expensis. Ita tamen quod quando ibidem venerint, dicti abbas et conventus Sancti Trudonis medietatem solvent expensarum que fient inter Buschumducis et Sanctum [Trudonem]. Preterea si dicti salmones non possent inveniri inter Wodrekeym et Drilen et infra terminos de Wodrekeym et Drilen,* nos promittimus quod ad habendos salmones predictos bona fide laborabimus et sub sacramento nostro et in verbo sacerdotii [dili]gentiam adhibemus tam per nos quam per alios quod dicti salmones habebuntur. Quod si aliquo casu contingente invenire* non possemus, quatuor marcas Coloniensis, triginta solidos Louaniensium legalium pro marca, in die Cathedre beati Petri annuatim in Sancto Trudone solvemus nostris periculis et expensis. Et si forte omnes* numero capi non possunt, illi qui capientur cedent in solutionem dictorum abbatis et conventus Sancti Trudonis. Residuum vero cedet in solutione quatuor marcarum antedictarum, secundum estimationem defectus. Verum memorati abbas et conventus Sancti Trudonis specialiter ab ista firma exceperunt homines suos censuales, capitales et feodales, si ibidem inveniantur, item ecclesiam de Hosdinne, cuius vicarium dominus de Hosdinne cum villa [debet] presentare domino abbati Sancti Trudonis, ita tamen quod vicarius ibidem institutus debet solvere annuatim ecclesie de Alburg decem solidos Louaniensium, quinque ad luminare et quinque sacerdoti ibidem celebranti. Ad omnia* premissa observandum, tenendum et solvendum [in ver]bo sacerdotii per stipulationes sollempnes* sub ypotecha rerum nostrarum nos et monasterium nostrum specialiter obligamus.

In cuius rei testimonium et cautelam presentes litteras sigillo nostro et sigillo ecclesie nostre sive nostri monasterii de Berne antedicti* robora[mus].

Actum et datum* in die conversionis beati Pauli, anno Domini Mo CCo XLo sexto, mense ianuariib.

a
vergrote initiaal A1.
b
hierna sluitingsteken A1.

Document acties