U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1312.05.23
1312 mei 23

Schepenen van Heusden verklaren dat Dirk Arnoudszn. van Orden aan Walewijn, pastoor van Aalburg, vier morgen land Up Scadewijc in de parochie van Wijk in erfcijns geeft.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 16e eeuw, Hasselt, RA, toegangsnr. 717, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 233 (voorheen inv. nr. 6725) = Miscellaneum 6. Stadt ende Landt van Heusden, register met losse afschriften, fol. 27r, los afschrift, niet gewaarmerkt, mogelijk naar [A].

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 542 (gedateerd 1312 juni 12).

Afbeelding 11312.05.23afschriftBfol.27r
Volledig scherm

Wi Ian Pikenuet ende Diederic Cameren, scepenen in Huesdene, orconden onder onse seghele dat Diedric Arnoudssone van Orden droech up vor ons here Walewine, den prochiaen van Aelburch, vier merghen lands met ene hofstat dat men heet Up Scadewiic, liggende in die prochie van Wiic, tuschen Ianne van Hemert ende Copkene sBrabandssone, ende tote elken merghen seven voete diics, liggende tuschen Pauwels van Orden ende den Dalen Wiele, streckende an die ene side an Diedrike van Orden ende Mathise Arnoudssone van Orden up dit vorseide lant ende diic, hevet Diedric vorseit verteghen ende up die hofstat tote sheren Walewiins boef ende hevet hem ghelovet te waeriie iaer ende dach als een eighin erve ende een vulboden erve na den ghetughe srichters ende der ghebuere daer die vorseide erve gheleghen is ende allen commer af te doene dier up is of comen mochte van sine wegen dien hi van rechte sculdich is af te doene. Des hevet Diedric vorseit gheset here Walewine waerborghen, dat es te wetene Segheren, siins selves brueder, Arnoude Saiensone van Wiic ende Ianne Copkenssone van Wiic, die hebben ghelovet ghesamenderhant alse goede borghen wat an Diedrike ghebrake van der vorseider waerscap te verclaerne ende van den vorcommer af te doene dat siit heren Walewine sullen vuldoen ende Diedric hevet ghelovet sine vorseide borghen te houdene scadelos in desen vorseiden vorwerden. Vort ware wi daer over alse scepenen daer here Walewiin weder up droech Diedrike Arnoudssone die vorscrevene vire merghen met der hofstat met den dike te enen rechten erfchinse als over viif pont siaers, enen goede ouden conings Tornoisen vor sestien penninge gherekent, also goet als hi ghinc up den dach dat dese brief gehevena was of goet paement daer teghen erfleke ende eweleke te gheldene alle iaer her Walewine up den lesten dach van meie ende sonder begriip viertennacht daer nab. Waer dat sake dat Diedric, Dieke ghenoemt, here Walewiin die viif pont niet en golde alle iaer binnen dien viertennachten na utegaende meie, so mochte here Walewiin met dien vorseiden erve ende dike sinen vrien wille doen, in orconde desen brieve.

Gegheven int iaer ons Heren dertienhondert ende twelve, dinsendaegs na Beloken Pincsten.

a
aldus B, lees gegheven.
b
hierna letter e doorgestreept B.

Document acties