U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1310.08.17
1310 augustus 17

Schepenen van 's‑Hertogenbosch oorkonden dat Wouterzn. Luyten verkoopt aan Thomas Valant, burger van 's‑Hertogenbosch, een jaarlijkse erfpacht van één mud rogge Oerlese maat, gevestigd op vier stukken land onder Oerle. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in een zestiende-eeuws register van de schepenen van Eindhoven, zie Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, toegangsnr. A0201, rechterlijk archief Eindhoven, inv. nr. 1547 (oud 29) II, fol. 35v, d.d. 1539.11.30, waar deze oorkonde vermeld wordt: Meester Jan van der Steegen als meester ende rectoir der Taeffelen van den Heiiligen Geest binnen Den Bossche mit consente ut supra enen iaerliicken ende erffeliicken pacht van enen mud rogghe der maten van Oirle te betalen alle iaer erffeliick in den hoichtiide van Onsser Lieuer Vrauwen Lichtmis binnen Merefelt te leeveren van vier gedeelte lantz, dat een den Scadewinckel, dander die Braecken, dat derde dat Cleyne Clootken ende tvierde dien Hanenecker genoempt, welcken iaerliicken ende erffelycken pacht Thomas Velancka, borgher der stadt van tsHertoghenbossche, teghen Wauterenzoen geheiiten Luiiten in cope vercreghen hadde, gelyck in scepenenbrieven der stadt van sHertogenbossche van der date des maendaechs nae Onsser Liever Vrauwen Assunptien ofte Hemelvartdach, int iaer onss Heerenb duiissent driehondert ende thiene volckomeliicker begreepen stait ende welcken pacht Lip Arnt Vrienssenzoen der Taeffelen des Heylich Geest voirs. vergeldende is, heeft witteliick ende erffeliick opgedragen ende overgegeven den voirs. Lip Arnt Vrienssenzoen metten voirs. brieve ende alinghe recht den voirs. meester Iannen etc.’.

Gezien het taalgebruik in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak te ’s-Hertogenbosch, zal onderhavige oorkonde in het Latijn uitgevaardigd zijn, zie Van Synghel, ‘Actum in camera’, 241-263.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11310.08.17
Volledig scherm

a
aldus handschrift, lees Valant.
b
hierna XVC doorgestreept handschrift.

Document acties