U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1308.09.11
1308 september 11
Geertruidenberg

Willem III, graaf van Holland, doet uitspraak in de geschillen tussen Gerard, heer van Horn en Altena, enerzijds en Jan van Arkel anderzijds, vaardigt bepalingen uit inzake de personen die op 23 mei 1307 te Sleeuwijk of elders in het land van Altena gevangen zijn genomen en inzake het huis van Giessen, stelt bijkomend onderzoek in dat voor 1 november 1308 moet zijn afgerond en legt beide partijen een zoen op.

Origineel

A. Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.02, archief Heren van Altena, inv. nr. 29.1. Beschadigd met tekstverlies.

Samenhang

Voor de in onderhavige oorkonde genoemde uitspraak te Geertruidenberg op de zondag voor Sint-Baafsdag 1307, zie Van Synghel, DONB, nr. 1307.09.24.

Afbeelding 11308.09.11 NL-HaNA_3.19.02_29.2_R-groot Voorzijde
Afbeelding 21308.09.11 NL-HaNA_3.19.02_29.2_V-groot Achterzijde
Volledig scherm

Wiia Willaem, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeland ende here van Vrieslant, maken cond allen luden dat edele lude, onse lieve neven, heren Gherard, here van Horne ende van Altena, voer hem, voer sine helpers ende voer sine maghe op die eene zide, ende heren Ian van Arkele voer hem, voer zine helpers ende voer zine maghe op die ander ziide, op ons bleven waren ende bleven ziin van hoghe ende van leghen, van allen tuisten, van alre scade ende van allen eisschen, die dene den andren eysscheden iof noch eysschen mochte, hoe si gheschiet of gheroert waren of in wat manieren dat si gheschien iof gheroeren mochten, ist in doeden, in wonden, in roeve, in brande, in scaden, in claghen iof in wat dinghen iof in wat onrechte dat toecommen mochte, die gheschiet ziin tusschen den partien vorseit, iof van wat zaken diere of roeren mochten tote den daghe dat men screef zonnedaghe voer sente Bauendaghe int iaer ons Heren duzent driehondert ende zeven, dat naestleyden is, of van wat stucken die daerna daeraf comen mochten, alsoe dat wi mochten zegghen van harre cleghen of van haren eysschen tote eenre stont ofte meer na onsen goeddencken onse zegghen.

Ende wi wel voerpinst ende bedocht van stucken die ons cond waren ende de wareit wel ondervonden hadden, zoe zeyde wi onse zegghen tusschen den partien vorseit op den dach voernomt, alsoe alse die brief hout van onsen zegghen dier op ghemaect is ende gheseit tote Sinte Gherdenberghe in onse eersten zegghen. Ende van den andren pointen die wi helden tonsen zegghen ende tonsen verclaersen na der macht die ons ghegheven was ende is van den partien vorseit, zoe zegghe wi onse zegghen ende onse verclaersen, alsoe verre als wi de wareit ondervonden hebben in den name ons Heren, in der manieren dat hierna volghet.

In den eersten zoe is onse zegghen dat alle die ghevanghene die ghevanghen waren te Sleewiic in den wiich of waer dat was binnen sheren lande van Altena, des dinxendaghes na Belokene Chinxen als men screef tiaer ons Heren duzent driehondert ende zevene, quite ende vry zullen wesen van der vanghenesse ende van alre beloften die sire af beloft hebben, alsoe dat si betalen zullen redenleke cost die si ghedaen hebben in der vanghenesse. Voert is onse zegghen dat boven alle dese ghevanghene die wi quite gheseit hebben ende quite zegghen, die here van Arkele ende sine helpers gheven zullen den luden van Woudrichem ende uten lande van Altena voer al haren scade die si namen in roeve ende in brande in den lande van Altena op den dach voers. dat men den wiick te Sleewiic vocht tote den daghe dat wi onse eersten zegghen zeiden te Sinte Gherdenberghe, tuintichhondert pont zuarter Tornoise, eenen groeten Tornoisen voer zestien penninghe, te betalen binnen tue iaren naest comende, dats te verstane viifhondert pont te sinte Pietersdaghe in de vasten naest commende ende die ander viifhondert pont te sinte Martinsmesse inb die winter daernaest comende, ende int ander iaer daer naest tote elken termine vorseit viifhondert pont desselves paiement. Ende dit ghelt zal men betalen telken termine te Houweningher kerke ende dat zullen ontfanghen tue mannen van der poerte van Woudrichem ende tue mannen uten lande van Altena, diere thoe gheset zullen worden bi sheren opene lettren van Horne. Ende hierbi zal elke partie hare lude ende hare helpers stillen ende zuighen doen van alre scade, van allen claghen ende van allen eysschen die si malicandren eysschen moeghen van den dinghen die gheschieden op den dach vorseit dat men vacht te Sleewiic, ist in doeden, inc wonden, in brande, in roeve iof in wat scaden dat si ghescieden iof gheschiet ziin, tote op den dach dat wi onse eerste zegghen zeyden tote Sinte Gherdenberghe voernomt. Ende die stucken die sint gheschiet ziin tot op den dach van heyden iof die tevoren gheschiet waren, daer wi die wareit noch niet af en hebben ondervonden, die houden wi tonsen verclaersen ende zegghen na der proeve die wi der op doen zullen.

Voert zegghe wi, want kint van Ghiesen onmondich was, als wi ter wareit vonden hebben doe ziin huus te broken was ende waest dat hi thuus helt van den here van Horne of dat dat huus des kints eyghen was, zo zal hem gheven die here van Horne tualefhondert pont zuarter Tornoise, den groeten Tornoisen voer zestien penninghe, ende dat kint noch zine nacommelinghe en zullen nemmermeer vesten maken noch doen maken int lant van Altena buten sheren wille van Altena dat den here van Altena iof sine nacommelinghe scaden mach. Ende ist dat zake dat men dat huus vorseit van ons hilt ende wi dat vinden ter wareit, zoe zalt die here van Altena weder doen maken alsoe goed alst was eer dat het te broken wart, bi tue wittachtigghen manne die wire toe zullen zetten. Ende te deser warede tondervindene zal die here van Horne eene man nemen, die here van Arkele ende tkint van Ghiesen eenen andren man ende wi sulre den darden toe doen zetten. Ende alse die wareit is ondervonden bi den drien vorseit ende bi ons gheopenbaert ende draghet dan de wareit dat men thuus helt van den here van Horne iof dat het des kints eyghen was, zoe zal die here van Horne den kinde voernomt de voerseyden penninghe gheven bin eere tiit die wi hem dan zetten zullen. Ende vinden wiit dat men dat huus van ons hilt ende schuldich is te houdene, zo zalt die here van Horne weder maken iof doen maken alst voerseit is binnen den daghe dat wi hem zetten zullen.

Voert zegghe wi dat alle zaken die deene partie ieghens dander mesgrepen hebben zider den dach dat wi onse eerste zegghen zeyden te Sinte Gherdenberghe tot op den dach van heyden, alse die drie vorseit die wareit daeraf ondervonden hebben ende voer ons brocht, dat beterd zellen tonsen zegghen. Voert zegghe wi dat die van Ghiesen ghene maghzoenne gadren en zullen over recht, men wilt hem doen bi vrienscepen, van der misdaet die si mesdaen hebben ieghens den here van Horne, daer wi onse zegghen af gheseit hebben. Voert so wille wi dat die drie vorseit die den onderzouc doen zullen van den huuse van Ghiesen, dat si onderzouken ende proeven wat scaden dat dat kint van Ghiesen van zinen renten nam iof ghenomen hevet, in wat manieren, van den daghe dat mondich was tote op den dach dat wi onsen eersten zegghen zeyden tot Sinte Gherdenberghe, dat wi houden tonsen verclaersen na der wareit onderwonden bi den drien vorseit. Voert van der manschepe die die here van Horne eischt den here van Arkele ende van der visscherie, daer si om twien, houden wi tonsen verclaersen ende tonsen zegghen na der wareit van den drien vorseit daeraf ondervonden ende voer ons brocht. Voert van Ians doot van Wieldrecht houden wi tonsen verclaersen ende tonsen zegghen na der wareit ondervonden hoe die zaken toe quamen bi tue wittachticghen mannen, die wire toe zetten zullen. Ende den onderzouc van allen stucken ende van allen pointen vorseit wille wi dat men doe tusschen hier ende Alrehelighendaghe naestcommende. Ende waert dat wi iof die onderzoukers binnen der tiit vorseit bi eenreghe dinc belet worde, zoe moeghen wi de tiit verlinghe na onsen goeddencken. Ende alse die zaken ziin ondervonden ende voer ons brocht, zo zullen wi den partien vorseit eenen dach zetten onse zegghen te verclaersen ende te zegghen. Ende dat zullen wi hem acht daghen tevoren laten weiten. Ende hierbi zo wille wi dat die zoenne dat wi eersten zeiden van allen stucken die gheschiet waren voer den dach dat wi onse zegghen zeyden te Sinte Gherdenberghe, vaste ende stade blive alst dat zegghen hout. Ende alle stucken die sint gheschiet ziin tot op den dach van heyden die wi ghehouden hebben tonsen verclaersene ende tonsen zegghen, zegghe wi eene vaste zoenne ende eene stade ende ghebiendensee te houdene op de piine die in den eersten zegghen staet bescreven, alsoe die eenre partie der ander niet eysschen en mach noch en sal van ghene stucken die gheschiet ziin iof hierna gheschien zullen, roerende van den orloghe vorseit, mar men zalt ons toghen ende wiit zullent doen betren denghenen die misdaen is ende onz zelven na der wareit die wire af zellen vinden, behouden altoes [***] de wareit van den stucken die gheschiet ziin iof gheschien zullen, moghen ondervinden na onsen goeddincken ende bi wittachticghen luden, zonder partie. Ende daeraf zullen wi gheloeft wesen ende dit zal wesen behouden onser voller macht alle stucken ende elc bi hem die gheschiet ziin iof hierna gheschien zullen, te verclaersen ende ist noet zegghen daeraf te zegghen na onsen verstane na der wareit die wire af vinden zullen tere stont ofte meer ende de daghe te verlinghene van pointen daert ons oerbaer af dinct, ende de piine die sire ons op gheloft hebben te eesschen, waert dat si ons zegghen verbraken, in alder maniere dat ons eerste zegghen hout dat wi zeyden ten Berghen vorseit. Ende ware dat zake dat iement ieghens onse zegghen vorseit dede ende hi in de piine viele, zo zoude wi dat doen betren ende de piine nemen also dicken alst ghevallen zoude, ende die zoene vorseit ende onse zegghen zoude altoes vast ende stade bliven, zonder al arghlist, behouden oec altoes der betringhe van der misdaet die ons ende onser heerlichede misdaen is ende der scade ende den cost die wire bi ghehad hebben, in wat manieren si ghevallen ziin in den zaken vorseit iof noch ghevallen moeghen, dat wi tonsen verclaersen ende tonsen zegghen behouden. Ende omme de meerre zekerheit van al desen pointen vorseit, zoe wille wi dat de boerghere vorseit bliven in al denselven pointen als si borghen worden heer wi onse segghen zeyden, toter wilen dat wi onse zegghen hieraf volseit ende verclaerst hebben.

Ende in kennessen ende in vestnesse hieraf hebben wi desen open brief bezeglet met onsen zegle.

Gheseit, ghedaen ende ghegheven tot Sinte Gherdenberghe, des woensdaghes na Onser Vrouwendaghe als Si gheboren was, int iaer ons Heren duzent driehondert ende achtef.

a
aanvangstekens in de marge en vergrote en versierde initiaal A.
b
beginletter verbeterd uit andere letterdoor schrijfhand A.
c
​letter i verbeterd uit v door schrijfhand A.
d
aldus A, lees beteren.
e
aldus A.
f
hierna sluitingsteken A.

Document acties