U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1306.07.03
1306 juli 3

Moerbezitters te Zevenbergen, woonachtig binnen de kasselrij van Brugge-ambacht, stellen Hugo Storm en Willem Balling van Oostburg aan om het moer te Zevenbergen uit te baten en te voorzien van spuien en waterlopen en geven hun de bevoegdheid om schot te heffen.

Origineel

A. Brugge, OCMW, archief Sint-Janshospitaal te Brugge, oorkonde nr. 311.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Van spoyeghelde te Zeuenbergen.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van de abt van Zoetendale. [SD2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van het Sint-Janshospitaal te Brugge. S3 uithangend bevestigd zegel van de meester van de Tafel van de Heilige Geest te Brugge (met aantekening op de zegelstaart), beschadigd, van bruine was. [SD4] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van de abdis van Sint-Trudo te Brugge. [SD5] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van de abdis van het Clarissenklooster te Brugge. – [SD6] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van heer Gerard de Moor. – [SD7] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van heer Pieter van Uitkerk. S8 uithangend bevestigd zegel van heer Jan Danwilt (met aantekening op de zegelstaart), gaaf, van bruine was. – [SD9] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Arnoud Brantin, klerk van de vierschaar van het Brugse Vrije. – [SD10] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van heer Lamsin de Tolnare. – [SD11] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van heer Jan van Vinc. – S12 uithangend bevestigd zegel van Robeloot Cant, gaaf, van bruine was. S13 uithangend bevestigd zegel van heer Jacob Danwilt, gaaf, van bruine was. S14 uithangend bevestigd zegel van vrouwe Liegiard, weduwe van heer Simon van Aartrijke, randschrift licht beschadigd, van bruine was. [SD15] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Jan Danwilt. [SD16] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Jan Alverdoe, zoon van heer Jacob. S17 uithangend bevestigd zegel van Pieter van de Ramen, zwaar beschadigd, van bruine was. S18 uithangend bevestigd zegel van heer Jacob Lam, zwaar beschadigd, van bruine was. [SD19] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Paulus de Calkere, voogd van de kinderen van heer Paulus de Calkere. S20 uithangend bevestigd zegel van jonkvrouwe Maria, dochter van heer Pieter Cant, zwaar beschadigd, van bruine was. [SD21] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van vrouwe Lucie Rudder. [SD22] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Remuard, zoon van Wouter. [SD23] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Willem Bette. [SD24] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Louis Pollein. [SD25] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Hendrik Storm. [SD26] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Hugo, zoon van Hugo Laurenszn. [SD27] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Heineman Grave. [SD28] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Lambrecht Biese. [SD29] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Lambrecht Brechte. [SD30] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Pieter Priem. S31 uithangend bevestigd zegel van Pieter van Vinc, beschadigd, van bruine was. [SD32] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, blijkens de aantekening op de zegelstaart van Weitin de Baardmaker. S33 uithangend bevestigd zege van Boidin Hueris, zwaar beschadigd, van bruine was. S34 uithangend bevestigd zegel van Jan, zoon van Willem, gaaf, van bruine was. [SD35] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, mogelijk van Gelijn, zoon van Gelijn Janszn. [SD36] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, mogelijk van Weitman Rel. [SD37] zegelsnede zonder zegelbezegelingssporen, mogelijk een zegelsnede te veel aangebracht.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Niet voorhanden.

Afbeelding 11306.07.03voorzijde
Afbeelding 21306.07.03achterzijde
Volledig scherm

Totea allen denghenen die dese lettren sullen sien ende horen lesen, alle dieghene die moer hebben te Zeuenberghe ende wonachtich siin bin der castelrie van Brucgheambocht doen te wetene dat wi omme onsen moer te bedrivene ende te bereckene van spoyen ende van waterganghen ende van al dat daertoe behoort, behouden onser aervachtichede, setten in onse stede Hughe Storme ende Willemme Ballinghe van Oestburgh ende gheven hem macht te doene tselve dat wi doen souden of wi daer waren als van dien sticken ende van ghescote te scietene, in manieren dat als ghescot ghescoten es, dat si dat doen te wetene elkerliix ghescot bi namen te Brucghe den meester van sinte Ihanshuse ende Robelote Cante den ionghen ende dat sal me heescen elkerlike montsprekende of bi ghebode te sire kerke te doen wetene of te sinen huis; ende die niet ne ghelden binnen viertiene nachten, dat mense sal daghen up den naesten soendach daernaer te sinte Donaes in die kerke ter half onder messe bin den darden daghe te gheldene; ende alle dies niet ne doen, dat me dat up hem innen sal ende up hare goet bi der wet van Zeuenberghe na costumen ende na usagen van den lande van Zeuenberghe, in dien dat tue gheaervede man te Zeuenberghe wonachtich bin der castelrie van Brucgheambocht of meer orconden met uithanghenden brieven dat ghebot ghedaen es te sinte Donaes in die kerke vorseit. Noch setten wise in onse stede omme tontfanghene van onsen thalven rekeninghe van Deinarde ende van Gobberusche van haren bedrive, bede van spoyen ende van waterghanghen, ende te deser ordinance binden wi ons te stane drie iaer, het ne ware dat wiit eer wederriepen bi onsen uithanghenden lettren, gheseghelt met zeven zeglen van gheaerveden lieden te Zeuenberghe wonachtich bin der castelrie van Brucgheambocht.

In orconscepen van desen sticken hebben wie elc over hemselven dese lettre gheseghelt menb onsen zeglen.

Dat was ghedaen soendaghes na sinte Pieters ende sinte Pouwelsdaghe int iaer ons Heren als men screef Siin incarnation dusentich driehondert ende sesse.

Dit siin derghere namen dier hem in ghebonden hebben ende die dit gheseghelt hebben: dabt van den Soetendale, .. die meester van sinte Ihanshuis in Brucghe, die meester van sHeleghes Gheestshuis in Brucghe, dabdesse van Sinte Truden, .. dabdesse van Sinte Claren, .. miin here Gherard die Moor, miin here Pieter van Vtkerke, .. miin here Ihan Danwilt, .. Arnoud Brantin Brantinc, clerc van der virscharne van den Vrien, .. der Lamsin die Tolnare, .. der Ihan van Vinc, .. Robeloot Cant, .. der Iacob Danwilt, .. ver Liegiard, ser Symons wedewe van Artrike, .. Ihan Danwilt, .. Ihan Aluerdoe, filius ser Iacobs, .. Pieter van den Ramen, der Iacob Lam .. ende Pouwels die Calkere, voghet ser Pouwels Calkers kinder, Pieter van Vinc, Weitin die Baerdmakere, .. Boidin Hueris, .. Ihan, filius Willems, .. ioncvrouwe Marie, filia ser Pieters Cants, .. ver Luscie Rudders, .. Remuard, filius Wouters, Willem Bette, .. Louis Pollein, .. Heinric Storem, .. Hughe, filius Hughes, filius Louwerens, .. Heineman Graue, .. Lambrecht Biese, .. Lambrecht Brechte, .. Pieter Priem, .. Ghiselin Ghiselinssone Ihanssoene, .. ende Weitman Rel.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
aldus A, lees med.
c
aldus abusievelijk tweemaal A.

Document acties