U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. vóór 1297.09.08
(vóór 1297 september 8)

Schepenen (van Heusden) oorkonden dat Jan Brustijn verwerft een jaarlijkse cijns van 1 pond, gevestigd op het huis van Gerard Roest, en van 1 pond op het huis en de huisplaats van Everard Dachverlies uit een jaarlijkse erfcijns van 40 schelling Leuvens. (Deperditum)

Origineel
Origineel noch afschrift voorhanden.
Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in een schepenoorkonde van Heusden d.d. 8 september 1297, zie Van Synghel, DONB, nr. 1297.09.08, waar onder meer naar deze oorkonde verwezen wordt: voer ons quam Tyleken Foyte ende vercocht Ihanne Brustine een stucke landes, dat die Kesseriic gheheiten is ende is gheleghen op Oudehoysdenre velt, dat Wouter Foyte, die desselves Tylekens bruder was, besettet hadde in aelmosne tut enen outare, ende droecht hem op voer ons ewelike te behoudene gheheelleke in alle dien rechte dat dieselve Wouter Foyte dat stucke landes dar hadde ende vertegher op tut des voerghenomets Ihans Brustiins behoef als hi sculdech was te doene om enen erfliken chiins van viertich schillinghen Louenscher penninghe, dar dieselve Ihan deene pont af hadde op Gheret Roestes hus ende dander op Euerart Dachverlies hus ende op sine hostat, also als Ihans lettren spraken die voer ons ghelesen worden die Ihan Brusten hadde van dien nameliken chiinse ende die hi opdroech dienselven Tyleken voer ons tut dies voergenomets outares behoef ende verteech op dien chiins ende op die lettren als hi sculdech was te doene.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.


Document acties