U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1297.06.30
1297 juni 30

Schepenen van Overdrage en Niervaart oorkonden dat Jacob de Kok en veertien andere personen hun eigendommen en rechten te Heiligenberg, toebehorend aan de abdij Ter Doest, hebben opgedragen aan Ywein, drossaard van Nicolaas, (heer) van Putten, en dat Ywein deze aan Winnok, rentmeester, en Hendrik van Bredene, monniken van Ter Doest, overdraagt ten behoeve van de abdij.

Origineel

A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, nr. 1359c.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door eind 13e/begin 14e-eeuwse handen: Testimonium sculteti et scabinorum de Ouerdrecht; van den ghiften van den Helighenberghe quam nobis fecit Nicholaus de P[utt]e. – 2o door 14e-eeuwse hand: M CC XCVII (hierna Petri en Pauli doorgestreept), dominica post Petri et Pauli; Petri et Pauli. – 3o door 15e eeuwse hand: P. XCV.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Ywein, drossaard van Nicolaas, (heer) van Putten, gaaf, van bruine was. – SD2 uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Pieter Kokszoon, schout van Overdrage en Niervaart. – S3 uithangend bevestigd zegel van Gerard Ienzoon, schepen van Overdrage en Niervaart, randschrift afgesleten, van bruine was. – S4 uithangend bevestigd zegel van Herman Arnoudszoon, schepen van Overdrage en Niervaart, gaaf, van bruine was. – S5 uithangend bevestigd zegel van Nicolaas Cater, schepen van Overdrage en Niervaart, gaaf, van bruine was.

Uitgaven

a. Dijkhof, OHZ V, 811-812, nr. 3295, naar a. Zie verder aldaar.

Regesten

Zie Dijkhof, OHZ V, 811-812, nr. 3295.

Afbeelding 11297.06.30voorzijde
Afbeelding 21297.06.30achterzijde
Volledig scherm

Wiea Gherard Yensoene, Hereman Arnoudssoene, Clais die Cater, Pieter Voernoudssoene, Willem Slusekiin ende Clais Heinemanssoene Oemssoens, scepenen van der Ouerdrecht ende van der Niewervaert, doen te wetene ende te verstaene al denghenen die dese lettren sullen sien of horen lesen dat quamen voer ons alse voer scepenen Iacop die Coc, Ian, siin soene, Pieter, siin soene, Thomaes, siin soene, Arnoud Aghetensoene, Pieter, siin soene, Hereman, siin soene, Marceliis, siin soene, Ian, siin soene, Pieter Voernoudssoene, Hughe Bothus, Arnoud Pieterssoene, Ian Iacopssoene, clercs, Maes,b siin broeder, ende Marceliis Battensoene ende verteghen ende droeghen up met handen ende met mondec, wel ende wettelike, Ywaine, drussaete Niclais van Putthe, te Niclais boef voerseit al die aerve ende alt rechte dat sie hadden of hebben mochten binden goede ende lande dat men heet die Heleghe Barech ende al dat daertoe behoert, alse varre alst der kerken van der Does bepaelt ende besteken es. Ende Yweiin, drussaete des Niclais van Putthe voerseit, droghet up voer ons scepenen voerseit van des Niclais weghen voerseit wel ende wettelike al dat voerseide goet ende datter toe behoert broeder Winnoke, rentiere van der Does, ende broeder Heinrike van Bredene, moneken van der Does, ter kerken van der Does vrien eghindoeme ewelike, paislike ende rustelike te ghebrukene sonder alrehande arghelist.

In orconden ende in kennissen van desen dinghen soe hebbe ic, Yweiin voerseit, ende Pieter Cocssoene, scouthete van der Ouerdrech ende van de Niewervaert, ende wie, scepen voerseit, alle die zeghele hadden, naemelike Gherard Yensoene, Herman Arnoudssoene ende Clais die Cater, dese lettren gheseghelt met onsen zeghelen uuthanghende.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent tuehondert ende sevene ende neghentich, tsoenendaghes nae sinte Pietersdaghe ende Sinte Pauels der apostelend.

a
aanvangsteken in de marge en vergrote en versierde initiaal A.
b
op rasuur A.
c
ende met monde op rasuur A.
d
hierna sluitingstekens A.

Document acties