U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1297.06.28
1297 juni 28

Nicolaas, (heer) van Putten, en zijn echtgenote Aleid, dochter van Willem, heer van Strijen, beloven zich te houden aan de uitspraak, gedaan door Floris V, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, d.d. 15 januari 1295, inzake de rechten van Nicolaas en de abdij van Ter Doest op het goed Heiligenberg. Jan I, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, bezegelt mede.

Origineel

A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, nr. 1359b.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door eind 13e-eeuwse hand: Privilegium Nicholai de Putte super pluribus conditionibus de Sancto Monte habitis et duabus capellaniis in Monsterhoec deserviendis. – 2o door 14e-eeuwse hand: M CC XCVII, in vigilia Petri et Pauli. – 3o door 15e-eeuwse hand: P. XCIIII.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel van Jan I, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, randschrift beschadigd, van rode was, met CS1. – S2 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel van Nicolaas, (heer) van Putten, gaaf, van bruine was. – S3 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel van Aleid, echtgenote van Nicolaas, (heer) van Putten, beschadigd, van bruine was.

Uitgaven

a. Dijkhof, OHZ V, 809-811, nr. 3294, naar A. Zie verder aldaar.

Regesten

Zie Dijkhof, OHZ V, 809-811, nr. 3294.

Samenhang

Voor de in onderhavige oorkonde genoemde uitspraak van Floris V, zie Van Synghel, DONB, nr. 1295.01.15. Voor de overige oorkonden inzake Heiligenberg, zie Idem, DONB, nrs. 1189.04(na 1177), 1243.04.10(na 1242.04.17), 1244.04.26a en 1248.12.05. Voor het geschil tussen de heer van Strijen en de abdij, zie Idem, DONB, nrs. 1276.07.23, 1277.03.17 1295.01.15 en 1297.06.28.

Afbeelding 11297.06.28voorzijde
Afbeelding 21297.06.28achterzijde
Volledig scherm

Ica Niclais van Putthe ende ic, Aleit, wileneer dochter haren Willems, heren van Strene, daer Got die ziele af hebben moete, des vorseits Niclais wief, doen te wetene allen denghenen die dese letteren soelen sien of horen lesen dat van den tuiste die was tusschen der kerken van der Does of ene side ende ons of ander side, alse van den goede dat men heet dien Heylighen bergh ende al dat daertoe behoert, van den wilken goede ende tuiste onse lieve here haer Florens, grave van Hollant, van Zelant ende here van Vreselant, daer Got die ziele of hebben moete, segghen seide ende pais makede te Dordrecht ter minderbrodere op sente Agnietendaghe int iaer ons Heren als men scrivet incarnatie dusent tuehondert vire ende neghentich, tuilke segghen beseghelt es met sinen seghele uthanghende, tuilke segghen wi voer ons, voer onse oer ende voer onse nacomelinghe met goeder trowen ende sonder alrehande arghelist gheloven ewelike vast te houdene ende te doene houdene tsiegen elken mensche den vorghenomeden goedshuseb van der Does in alre maniren alst in die hantvaste diet goedshus van der Does voerseit hevet, bescreven staet ende beseghelt es. Ende omdat enighe dinch te verclaersene waren in die hantvaste voerseit ende ommedat wi willen dat die kerke voerseit behoude al haer recht in dat voerseide goet ende gheen noet ne hebbe van ons te beclaghene of van onsen ore, soe verlien wi ende verclaersen dat dat voerseide goedshus mach doen in al dat voerseide goet al hare orbare ende nutscepe alst bescreven es int segghen voerseit, namelike datc si moghen in dat voerseide goet moer utedelven, souten ende verschen, zel sieden, huse opte makene, lieden opte wonene, te wisselne, te vercopene, met ambochte, met tienden, met heerscappien ende met al den rechte dat sire in hebben, maer wi ende onse nacomelinghe sellen behouden in den goede voerseit dat hoghe gherechte, dat es te verstane van sulker verbornesse die ghaet an menschen live of an lede ende ghevile op dat goet des niet ghevallen en moete roef, diefted of craft, dat selwi berechten ghelike dat wi doen andersins in onsen lande. Ende gheviele oech dat ondadighe lude die misdadich waren van gheliker misdaet als voerscreven staet, ut anderen landen quamen ghevloen op dat goet des goedshus voerseite, die misdadighe lude moghe wi of onse rechtere, onse nacomelinghe of hore rechtere wel nemen van den goede waer, si sin in husen of buten husen, zonder broke ende misdaet tsieghens dat goedshus vorseit. Vort alle die visscrerienf die bescreven staen int segghen voerseit ende namelinghe in der Gravinnen Sloet alse verre als die ghaet paiselike ende rustelike te ghebrukene, vort van den veren die nu sin of wesen soelen binnen den palen des goets des goedshus voerseit te verhurne ende op te borne ende ghebrukene ghemeenlike, dat goedshus half ende wi half, sonder alrehande arghelist. Vort soe kenne wi dat wi alle ghemeenlike dieghene die op die hoeven waren of enich recht in soe wat maniren dat ware daeran of elre int goet voerseit hadden, hebben of ghedaen ende of sellen houden sonder cost ende scade des goedshus voerseit. Vort es onse wille ende consent dat die tue moneke priesters ghewieset waren celebrerende bi des graven Florens vorseits segghen op dat goet ten Heylighen berghe, dat die nu vortan celebreren soelen ewelike voer zielen dergheenre daer dat goet voerseit afcomen es ende voer des graven Florens siele te Monsterhoec in Zuetbeuelant; ende oft daer faelgierde, soe souden die tue priestere moneken celebreren te Crabbendike of elwaer daer wi begheren in die abdie. Ende hirbi scelde wi quite allen dinst van messen die si sculdich waren te doene opt goet voerseit of moneke te houdene.

Ende ommedat wi willen dat dit stade ende vaste blive ewelike, so bidde wi onsen lieven here Ianne, grave van Hollant, van Vreselantg ende here van Vreselanth sinen seghel met onsen seghelen uthangheden hanghe an desen brief in kennesse van eweliker ghedenkenesse.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent tuehondert sevene ende neghentich, in vigilie sente Peters ende sente Paules der apostolen.

a
aanvangsteken in de marge, vergrote initiaal A.
b
letters sh verbeterd uit andere letters A.
c
toegevoegd in de rechtermarge door schrijfhand A.
d
letter i verbeterd uit andere letter A.
e
eerste letter e verbeterd uit een r A.
f
aldus A.
g
aldus A, lees Zelant.
h
hierna ontbreekt dat hi A.

Document acties