U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1296.07.01
1296 juli 1

De meesters van het Sint-Janshospitaal en van de Tafel van de Heilige Geest te Brugge, rekenaars van de moeren te Zevenbergen die in het bezit zijn van personen en instellingen uit Brugge-ambacht, verzoeken aan Hugeman Willemszoon, heer van Zevenbergen, en de schepenen van Zevenbergen om Hugo Storm, hun plaatsvervanger, bij te staan bij de inning van de opgegeven achterstallige schotbetalingen van het moer van Zevenbergen.

Origineel

A. Brugge, OCMW, archief Onze Lieve Vrouw ter Potterie te Brugge, inv. nr. 132.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door begin-14e-eeuwse hand: Zeuenberghen. – 2o door eind-14e-eeuwse hand: Brabant.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel, vermoedelijk van de meester van het Sint-Janshospitaal te Brugge, zwaar beschadigd, van groene was. – [SD2] uithangend bevestigd zegel, dat niet voorhanden is, vermoedelijk van de meester van de Tafel van de Heilige Geest te Brugge. – S3 uithangend bevestigd zegel van Arnoud Brantin, meenter van Zevenbergen, slechts brokstuk over, van groene was. – S4 uithangend bevestigd zegel van Pieter van Oostburg, meenter van Zevenbergen, gaaf, van groene was.

Uitgave

a. Gysseling, Corpus, I-4, 2294, nr. 1509, naar A.

Afbeelding 11296.07.01
Volledig scherm

·· Totea erachtighen lieden ende vroeden Hugheman filius Willems, here van Zeuenberghe, ende sinen scepen van Zeuenberghe, de meesters van Sinte Ianshuis ende van Scelich Gheesthuis in Brucghe, bedrivers ende rekenars van der goeder lieder moereb van Brucghe ambocht die si hebben te Zeuenberghe.

Wi orconden u bi onsen eden als ontfanghers dat deghene die hierna ghescreven staen siin sculdich achterstelle van haren moere van Zeuenberghe van ghescoten, also alst hiernaer es ghescreven, dats te wetene de abt van den Zoetendale XLIIII s. IIII½ d., Clais van Vinc IIII lb. XI s., Ian de Kic XXIIII½ s., Sinte Claren XXIIII s. IX d., Ghiselin filius Ians IIII lb. XII d., miin here Gherard de Moor XV lb. XV s., Cappe III lb. V s., Ian van Maelt XLV s., miin here Ian van Vtkerke XLV s., miin here Pieter van Vtkerke III lb., Boidin Hueris L s., Zegard de Man IIII½ lb., Deniis de Broekere V lb. X d., vidua Bouden Pierins X s., Ian de Coc de Maldengheem XV s., Lains van Ziesele XLV s., Hughe de Ram XII s. VIII d., Hughe filiusc Hughens filius Lourens VI lb. Ende wi bidden u dat ghi helpt Hughe Storm, dien wi hebben gheset in onse stede, dat hie dit ghelt ghehinned na der wet van Zeuenberghe also als men sculdich es thinne.

Ende ommedat dese sticken warachtiche siin, so hebben wie dese lettre gheseghelt met onse zeglen. Ende wie, Arnoud Brantin ende Pieter van Oestburch, meenters van Zeuenberghe, orcondenf dese sticken dierghelike nadat wie verstaen hebben ende hebbre onse zeglen der an ghehanghen in orconscepe.

Dese lettren waren ghegheven upten soendach na sinte Pieters ende sinte Pouwelsdaghe als men screef thincarnation ons Heren dusentich tweondert ende ses ende neghentich.

a
aanvangsteken in de marge en vergrote initiaal A.
b
hierna ende doorgestreept A.
c
hierna loure doorgestreept A, anticiperend op Lourens.
d
eerste letter e verbeterd uit andere letter door schrijfhand A.
e
hierna aanzet van letter t geëxpungeerd A
f
letter r verbeterd uit p door schrijfhand A.

Document acties