U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1296.03.24(na 1295.04.00)
1295 (april 1-1296 maart 24)

Jan II, hertog van Brabant, geeft aan de lieden van Oss, Berghem en Duureind de tussen deze plaatsen gelegen gemeenschappelijke gronden uit tegen een voorlijf van 150 pond Leuvens en een jaarlijkse erfcijns van 40 schelling Leuvens. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in een beschikking van de Staten-Generaal op een verzoekschrift van regeerders en ingezetenen van Oss, Berghem en Duren, gegeven te ’s-Gravenhage d.d. 12 december 1652. Deze beschikking is overgeleverd in een kopie van een afschrift, gemaakt door notaris H.W. van Deursen d.d. 5 juni 1653, en bevindt zich te ‘s-Hertogenbosch, BHIC, archief Stadsbestuur Oss, toegangsnr.7362, inv. nr. 5, waar onder meer naar deze oorkonde verwezen wordt: De Staten Generael dea Vereenichde Nederlanden allen dengene die dese sullen sien ofte hooren lesen saluyt, doen te weeten dat wij ontfanghen hebben de oitmoedige supplicatie aen ons gepresenteert uyt den naem ende van wegen de regeerderen ende gemeene ingesetenen der vrijheyt Oss, Berchem ende Dueren, quartieren van Maeslant, inhoudende hoe dat hertogh Johan hooger memorie van Lotrijck, van Brabant, aen den supplianten voorsaeten ende hunne naecomelingen al in den jaere 1[2]86b heeft gegunt ende gegeven eene novaele broeclande ofte weyde gelegen van die seyde van voors. stadt ofte vrijheyt van Os tussen deselve vrijheyt ende de Maze en limiten van Geffen tot de limitscheydin[gh]e van Herpen, uytgenomen ses ende dartich bunderen van wegen hooch gemelten hertoch gegeven aen die van Haeren, voor eenen jaerlijkcx[en] ende erffelijcken chijns tien pond Lovens alle jaer te betaelen in crastino beati Willebrordiec bij de ingesetenen der gemelte drie plaetsen ten behoeve van den hertoch, onder seeckere conditien in de brieven van uytgifte naerder geexpresseert, dat oock deselve hertoch in den jaere 1695d aen de ingesetenen van Os, Berchem ende Deuren boven de voorschreven broeclanden ofte weyden alnoch heeft gegeven de geheel gemeynt heyde tusschen ende ontrent de voors. drie plaetsen tot paelen ende limiten van de andere daer ontrent gelegene plaetsen ende dorpen, omme van deselve ingesetenen met vollen ende eygen recht gebruyckt ende gepossideert te worden tot gemeynen oirbaer voor hondert ende vijftich ponden Lovens eens, gemeenlijck geseyt t’voorlijff, ende voor eenen jaerlijcxen ende eerffelijcken chijns van veertich schillingen Lovens aen den meer hooch gemelten hertoch ende sijnen erven ofte successeur te betalen.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Samenhang

Voor de eerst vermelde oorkonde uit 1286, zie Camps, ONB I, nr. 424.

Datering

Het gebruik van de paasstijl in het hertogdom Brabant is verondersteld.

Afbeelding 11296.03.24(na1295.04.00).1
Afbeelding 21296.03.24(na1295.04.00).2
Afbeelding 31296.03.24(na1295.04.00).3
Volledig scherm

a
2 cijfer ontbreekt door gat in perkament handschrift.
b
4 aldus handschrift, lees 1295.

Document acties