U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1287.05.31(na 1287.05.00)c
1287 mei

Willem Hugemanszoon, heer van Zevenbergen, en zijn echtgenote Hadewich geven ten overstaan van de schepenen van Zevenbergen aan de abdij van Zoetendale zestien bunder moer te Zevenbergen tegen een jaarlijkse erfcijns van twee schelling Hollands per bunder met de verplichting tot het betalen van vier penning Hollands per last gedolven turf en stellen de abdij vrij van alle overige diensten en afdrachten, met uitzondering van het aandeel in de waterschapslasten. Willem, heer van Strijen, bekrachtigt de overeenkomst en bezegelt mede, samen met Wolfert van Borsele, Gerard van Wieldrecht, Gillis van Wendelnesse en de schepenen van Zevenbergen.

Origineel

A. Brugge, RA, archief abdij van Zoetendale te Maldegem, inv. nr. 11. Beschadigd met minimaal tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Ian Soeteman in den houden buusch; broeder Riquaert Bigoot.2o door 15e-eeuwse hand: Te Zeueberghe.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel. – [SD2] uithangend bevestigd zegel, geen zegelstaart bewaard. – [SD3] uithangend bevestigd zegel, geen zegelstaart bewaard. – S4 uithangend bevestigd zegel van Gerard van Wieldrecht, randschrift beschadigd, van groene was. – [SD5] uithangend bevestigd zegel, geen zegelstaart bewaard. [SD6] uithangend bevestigd zegel, geen zegelstaart bewaard. [SD7] uithangend bevestigd, maar verloren zegel. [SD8] uithangend bevestigd zegel, geen zegelstaart bewaard. S9 uithangend bevestigd zegel van Dirk Gommaar, schepen van Zevenbergen, gaaf, van groene was. S10 uithangend bevestigd zegel van Hugo de Grote, schepen van Zevenbergen, gaaf, van groene was. S11 uithangend bevestigd zegel van Hugo de Molenaar, schepen van Zevenbergen, gaaf, van groene was. – [SD12] uithangend bevestigd zegel, geen zegelstaart bewaard.

Uitgaven

a. Kruisheer, OHZ IV, 593-595, nr. 2301, naar A. Zie verder aldaar.

Regest

Vandermaesen, Inventaris, 6, nr. 11.

Ontstaan

Willem Hugemanszoon en zijn echtgenote Hadewijch hebben drie oorkonden op eenzelfde dag uitgevaardigd, respectievelijk voor het Sint-Janshospitaal te Brugge, de Tafel van de Heilige Geest te Brugge en de abdij van Zoetendale te Maldegem (onderhavige oorkonde), zie Van Synghel, DONB, nrs. 1287.05.31(na 1287.05.00)a, 1287.05.31(na 1287.05.00)b en 1287.05.31(na 1287.05.00)c. De twee oorkonden voor de Brugse instellingen vertonen sterke dictaatverwantschap en zijn waarschijnlijk op basis van eenzelfde concept geredigeerd. Onderhavige oorkonde vertoont deze sterke dictaatverwantschap niet.

Volgens Gysseling, Corpus, I-2, 1205-1206, nr. 722, wijzen de taalvormen naar Brugge.

Afbeelding 11287.05.31(na 1287.05.00)cvoorzijde
Afbeelding 21287.05.31(na 1287.05.00)cachterzijde
Volledig scherm

Wia Willem Hughemanssoene, here van Zeuenberghe, ende Hadewiif, ziin wiif, doen te verstane allen diengoenen die dese lettren zullen zien dat wie hebben igheven bi onsen goeden wille ter kerke van den Zoetendale bi Ardenbuergh terveleken chense te hebbene ende te houdene zestiene buienre moers metten gronde, licghende te Zeuenberghe upten moer, elc buienre moers omme tue scheleghe Hollandscher peneghe iof die waerde van der zelver munte te gheldene elx iaers te Zeuenberhge sinte Martinsmesse in die maent van novembre. Voert eist te wetene dat dese voerseide kerke van den Zoetendale zal gheven vier peneghe Hollandsche te Zeuenberghe sint Pietersdaghe inganghende oest van tienden van elken laste tuerven dat soe zal doen delven binden iare in dien voerseiden moer, ende also voert an elx iaers alsoe doet delven. Diewilke voerseide zestiene buienre moers licghen benoerthalf an den waterganc die coemt van westen van der sluus oestwaert upgaende ende leicht oec an den wech die strect an ser Pouwels Calkers moer, beneiden denwilken wech men heet zeven roeden breed onder wech ende waterganc. Ende die voerseide kerke mach nemen nutschepe in alde weghe die licghen an den voerseiden moer, buten ende binnen, quite ende los van tienden ende van chense, behouden der openre vaert ende tsheren weerleke gherechte. Ende noch boven allen desen voerseiden dinghen gheloven wie, Willem ende Hadewiif, ter voerseider kerke dese voerseide zestiene buienre moers over ons ende over onse oier eeuwelike te houdene vri, los ende quite van herevaerden, van resen, van zettinghen ter kerke boef, van allen manieren van beden ende van allen manieren van suareiden waerbi dat dese voerseide kerke van den Zoetendale moghe wesen ghesuaert in enichgher wiis, uteghenomen den coste van den waterganghe ende van speyen in also vele alset ten voerseiden zestienen buienren moers toebehoert. Oec gheloven wie ter voerseider kerke, elc van ons over al ende overb ons oier, alle dese voerseide dinghe vast ende ghestade te houdene ende niet dertieghen te comene iof te doene in enichgher maniere bi ons selven iof bi els yemene ende doen ons buten over ons selven ende over ons oier alre hulpe van der cruce ende van privilegen, van allen manieren van gracien ende van indulgentien, die enich kerkeleic iof werleic here iof prence mach gheven, ende van allen kerkeleic iof weerleic iscreven irechte iof niet yscreven ende van allen usaigen ende costumen ende daertoec a[ll]end dinghen die ons iof onsen oire in enichgher wiis te staden moeghen comen ende der voerseider kerke moeghen comen te deerne. Noch boven al dit doe ic, Adewiif voerseid, mie buten der helpe van den privilege van miere duarie ende allen hulpen die vrouwen te staden moeghen staen. Noch zo willen wie, Willeme ende Adewiif voerseid, dat onse here die biscop van Ludeke ons ende ons oier duinghe dese voerseide dinghe te houdene ende te vulcomene, waer dat sake dat wie in enichghen sticke ghebrake iof dertieghen camen iof daden, groot iof clene. Oec hebben wie, Willem ende Hadewiif voerseid, ter voerseider kerke van den Zoetendale wetteleke ghifte igheven van desen zestienen buienren moers ende in possessien idaen voer onse schepene van Zeuenberghe, dit es te wenef voer Ianne Azelienzoene, Arnoude Goud, Betten van Duuenland, Diederike Gommare, Hughen den Grote, Hughen den Muelnare ende Gheraerde van Zaetsals.

Ende oec bidden wie miin here Willemme van Strien, ruddre, dat hie ziin otroy ende ziin consent doe tote allen voerseiden sticken ende hie zinen zeghel hanghe an dese lettren.

Ende ommedat dese dinghe vast bliven ende ghestade, zo hebben wie, Willem ende Hadewiif, ziin wiif, ende wie, voerseide schepene, dese lettren ghezeghelt met onsen uthanghenden zeghelen. Oec zo hebben wie, Wulfaerd van Barsele, rudder, Gheraerd van Wilsdrecht ende Gielis van Wendelnesse ter bede ende ten versoeke Willems ende Adewiif voerseid onse zeghele hier aneghehanghen. Ende wie, Willem van Strien, rudder, in kennessen dat wie onse otroy ende onse consent doen te allen desen voerseiden sticken hebben wie an dese lettren onsen zeghel ghehanghen.

Dit was ghedaen int iaer der incarnatien ons Heren als men screef duzentich tuehondert tachtentich ende zevene, in die maent van meyeg.

a
vergrote initiaal A.
b
letter v op rasuur A.
c
in vouw A.
d
in vouw A.
e
slotletter verbeterd uit n A.
f
aldus A, lees wetene.
g
hierna sluitingsteken A.

Document acties