U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1287.05.31(na 1287.05.00)b
1287 mei

Willem Hugemanszoon, heer van Zevenbergen, en zijn echtgenote Hadewijch geven ten overstaan van de schepenen van Zevenbergen aan Willem Betten van Aardenburg ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest te Brugge veertig bunder moer te Zevenbergen tegen een jaarlijkse erfcijns van achttien penning Hollands per bunder met de verplichting tot het betalen van drie penning Hollands per last gedolven turf en stellen de Tafel van de Heilige Geest vrij van alle overige diensten en afdrachten, met uitzondering van het aandeel in de waterschapslasten. Tevens verbinden zij zich ertoe op eigen kosten openbare wegen aan te leggen. Willem, heer van Strijen, bekrachtigt de overeenkomst en bezegelt mede, samen met Wolfert van Borsele, Gerard van Wieldrecht, Gillis van Wendelnesse en de schepenen van Zevenbergen.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. eind dertiende eeuw, Brugge, OCMW, archief Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie te Brugge, inv. nr. 78, naar [A].

Uitgaven

a. Kruisheer, OHZ IV, 590-593, nr. 2300, naar B. Zie verder aldaar.

Regest

Niet voorhanden.

Ontstaan en samenhang

Willem Hugemanszoon en zijn echtgenote Hadewijch hebben drie oorkonden op eenzelfde dag uitgevaardigd, respectievelijk voor het Sint-Janshospitaal te Brugge, de Tafel van de Heilige Geest te Brugge (onderhavige oorkonde) en de abdij van Zoetendale te Maldegem, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1287.05.31(na 1287.05.00)a, 1287.05.31(na 1287.05.00)b en 1287.05.31(na 1287.05.00)c. De oorkonden voor de Brugse instellingen vertonen sterke dictaatverwantschap en zijn waarschijnlijk op basis van eenzelfde concept geredigeerd.

Volgens Gysseling, Corpus, I-2, 1210, nr. 724, is het onder B genoemde afschrift van onderhavige oorkonde geschreven door een scriptor van de Tafel van de Heilige Geest te Brugge.

Afbeelding 11287.05.31(na 1287.05.00)bvoorzijde
Volledig scherm

Wiea Willem Hughemanszoene, here van Zeuenberghen, ende Hadewiif, siin wiif, doen te wetene allen dengoenen die dese lettren zullen zien of horen lesen dat wie omme die openbare oerbare ende nutschepe van ons ende onsen hoire ende van diengoenen die na ons comen zullen hebben ghegheven ons danx ende ons willen ende wel bedocht Willem Betten van Ardenboregh sHeleghes Gheesthuuse boef van Brugghe, dat men hetet der scamele huusweken, binnen den bischopdome van Dorneke, viertich buunre moers med ol metten gronde van onse moere, driehondert roeden lang ende hondert ende twintich roeden breed, ligghende te enen ihelen sticke boost half der kerke te Zeuenberghen, streckende an die noordzide van den waterganghe die coemt lopende van der sluus daer die van sinte Ianshuus in Brugghe haren moer hebben ligghende, bander zide zwaterganghes vorseid of zuut half over, te enen rechten wettelike, herveliken ende iaerlike chense, dats te wetene omme achtiene peneghe Hollansche van elken buunre ewelike elkes iaers onsleiden te gheldene ende onsen hoire ende dengoenen die na ons comen sullen van iare te iare te sinte Martiinsmesse in dien winter te Zeuenberghen vans svorseids Heileghs Gheesthuus halven iof andre munte ter werden van Hollanschen tote Dordrecht ten wissele.b Ende daertoe so es te verstane van also meneghen laste toerevenc als die van den vorseiden Huus sullen doen delven in die vorseide viertich buunre moers, dat sie danof ons ende die na ons comen zullen siin sculdich te gheldene elkes iaers van iare te iare ewelike te sinte Pietersmesse inganghende oest drie peneghe van der vorseider munte van elken laste torven die men in dien vorseiden moer delvet binnen dien iare tevoren. Ende dese vorseide viertich buunre moers med ol metten gronde so beloven wie Willemme vorseid sHuus boef vorseid te wetten te waerne tieghen elken mensche omme die achtiene peneghe Hollandsche siaers van elken buunre ende die drie peneghe van elken laste toereven die men in dien vorseiden moer delven sal alst vorseid es. Ende hierbi siin die van den vorseiden Huus ende hare liede ewelike sculdich te sine vri, quite, los ende ledich ende belovense te houdene ende te doened houden vri quite, los ende ledech tieghen ons, tieghen onse hoir ende tieghen diegoene die na ons zullen comen, heren van dien vorseiden moere, ende tieghen elken andren here ende elken andren menssche als van reesen, van herevarden, van beiden, van hulpen te rudderschepe, te huwelike iof te enighen andren dinghen ende van iscote, van zettinghe, van pointinghen, van kerkeghelde, van bruulochtvaerne ende van allen andren dienstene, het neware namelike van ghelde van waterganghen ende van spoyen ende van alsulken costen als daer den Huus ende sinen moere vorseid nutschepe ende orebare of comen mochte, dat die van den vorseiden Huus daer of golden buunre buunre gheliic, als hit an hem gheland, behouden onser herschepien ende ons hoirs ende die na ons comen zullen van onsen wereldliken gherecke. Vort so es hit te wetene dat wie, Willem ende Hadewiif vorseid, hebben ghebonden ende binden ons ende onse hoir ende die na ons comen zullen te wetten iof ons ghebrake, te lecghene van ons zellefs moere enen wegh, zeven roeden breed an allen ziden van den moere buunren moers daerre Pauwels die Calkere van Brucghe in hevet licghende te west ende vichtich buunre, Willem Bette vorseid daerna tien buunre, ende daerna dese vorseide viertich buunre die oec ten vorseiden hondert buunren toebehoren, ende in dien rechten middeward van dien vorseiden moere enen andren wech van dier vorseider brede streckende oest ende west van den enen ende toten andren, bi also dat die vorseide hondert buunre moers daer sHuus viertich buunre vorseid toebehoren bliven al gheheel ende al vul ghemeten boven allen deisen vorseiden weghen. Ende daerbi so sal men delven waterganghe in die rechte middeward van allen deisen vorseiden weighen, breed ende wiidf na dier meester nutschepe ende oerbare van dien vorseiden moere ende elc up sinen cost an die zide van zinen moere. Oec eist te wetene dat wie boven allen vorseiden voreworden hebben dien van den vorseiden Huuse ghegheven ewelike vri ende quite, los ende ledech al die nutschepe, al die note, alt profit ende al die winninghe die zie moeghen doen med delvene ende te doen delven in alle deise vorseide weghe in allen ziden streckende an haren vorseiden moer, behouden der openre vaerd van weighen ende van waterganghen ter nutschepe van elken mensche als van chense, van tienden ende van allen andren diensten daer wie ende onse hoir ende die na ons comen zullen dienst iof enighe lieve in enigher maniere of eeschen mochte, emmer behouden onser heerschepien van onsen wereldliken gherechte alst vorseid es. Ende alle dese vorseide dinghe die wel ende vulcomenlike ende te wetten ghedaen ziin vor onse schepenen van Zeuemberghe, die wiere over riepen, dats te wetene Ianne ver Auezelienzoene, Arnoud Goud, Betten van Duueland, Diederike Gommare, Hughen den Groten, Hughen den Molnare ende Gherarde tSestsalse, so beloven wie Willem ende Hadewiif, siin wiif vorseid, den vorseiden Willem Betten sHuus boef vorseid wel ende ghetrouwelike te houdene ende te doene houden te eweliken tiiden sonder iet derieghen te zecghene iof te doene in enegher maniere die ghevallen ware iof die ghevallen mochte. Ende hiertoe so binden wie ons, onse hoir ende die na ons comen zullen ende willen wel ende loven iof hit gheviele, dats God verden moete, dat wie iof onse hoir iof die na ons comen zullen tieghen eneghe van desen vorseiden dinghen ons zetten ende wiese niet houden wilden, dat men ons bi onsen ordinarize van Ludeke dwonghe ende bedreve olle deise dinghe ende elc sonderlanghe te houdene vast ende ghestade tollen tiden dat hits noed ware. Ende omme olle dese vorseide dinghe wel te houdene, so renuntiieren wie over ons, over onse hoir ende over diegoene die na ons comen sullen beschedenlike tallen rechte, ghescreven ende ongheschreven, van der helegher kerken ende van der werelt, tallen privilegien van crucen ghenomen ende te nememe, tallen indulgencien ghegheven ende te ghevene, beiaghet ende te beiaghene ende tallen exceptien van quade, van boosheiden ende van dat wie niet zecghen moeghen dat wie van al der helt iof van meer in dese vorseide vorworde belopen waren iof bedroghen, ende tollen andren exceptien, tallen baren, redenen, cavillacien ende vluchten, tallen vorsten, van zo wien dat zie ghegheven siin iof ghegheven moghen worden, es hit van den paues van Rome iof van enighen andren prence, ende tallen andren vordelen die ons ende onsen hoire ende dengoenen die na ons comen zullen mochte comen te hulpen ende te baten ende dien van den vorseiden Heileghes Gheesthuuse te deren iof te scaden.

Ende omme die grote nutschepeg orebare die ons, onsen hoire ende die na ons comen zullen hier of staet te comene als anschine es, so bidden wie onsen lieven here Willemme, ruddre, here van Strien, dat hie dese vorseide dinghe love ende sinen wille der toe doe als overhere ende onsen lieven here ende vrienden Wulfaerde van Barsele, ruddere, Gheraerde van Wieldrecht ende Gielise van Wendelnesse, dat sie deise vorseide dinghe up ons orconden ende kinnen met haren zeighelen, hanghende an dese lettren.

Ende ic, Willem, ruddre, here van Strien vorseid, omme die nutschepe ende orebare die mie Willem Hughemanszoene, here van Zeuenberghen vorseid, mijn lieve man ende neve, ende ioncvrouwe Hadewiif, siin wiif vorseid, betoghet hebben ende ommedat ic gherne hemleiden vordren zoude waer dat ic mochte als ic sculdich ware te doene, so love ic ende willecoere alle dese vorseide dinghe ende belovese te houdene ende te doen houden ende te waerne tieghen elken mensche.

Ende omme deise vorseide dinghe die wel ende vulcomenlike te wetten siin ghedaen te houdene ende te sine ihouden, zo hebben wie, Willem, here van Strien, ende Wulfaerd van Barssele, rudders vorseid, ende wie, vorseide Gherard ende Gieliis, in orsconscepen ende in kennessen van allen desen vorseiden dinghen bi der beide ende bi den verzokene van den vorseiden Willemme ende van sinen wive vorseid dese uuthanghende lettren idaen zeiglen med onsen zeighelen, diewelke siin ghezeghelt metter vorseider Willems ende sire schepene van Zeuemberghe zeigle.

Ende wie Willem ende zine schepene vorzeid verlien wel ende kennen dat deise vorseide lettren in vastnessen ende in orconschepen van allen deisen vorseiden dinghen med onsen zeiglen ziin ghezeighelt.

Dit was ghedaen ind iaer als men schreef van ons Heren incarnacioene dusentich twehondert vierewareven twintich ende zevene, in die maent van meyeh.

a
vergrote en versierde initiaal B.
b
letter w gevlekt B.
c
verbeterd uit Goereven door schrijfhand B.
d
slotletter toegevoegd door schrijfhand B.
e
eerste e boven de regel toegevoegd door schrijfhand B.
f
letter d verbeterd uit t door schrijfhand B.
g
hierna ontbreekt ende B.
h
hierna sluitingsteken B.

Document acties