U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1261 augustus 2, ONB II nr. 1040

Hendrik III, bisschop van Luik, keurt de schenking goed door Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, aan kanunniken en nonnen der abdij van het patronaatsrecht der kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg met de daarbij vastgestelde bepalingen (zie nr. 1039).

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1040.

Tekst

Henricus, Dei gratia Leodiensis episcopus, universis presentes litteras visuris, salutem in vero salutari.

Universitati vestre significamus quod cum religiosa matrona Hildegundis, abbatissa de Torne, ordinis sancti Benedicti nostre dyocesis, Deum habens pre oculis sibi et aliis in posterum abbatissis Torensibus perpetuum memoriale constituent feliciter in ecclesia Torensi ius patronatus trium porrochialium ecclesiarum de Gilse videlicet, de Barle et de Monte sancte Gertrudis, canonicis et monialibus Torensibus libere et perpetualiter pietatis intuitu in elemosinam conferendo, et eosdem canonicos et moniales de dicto iure patronatus per suas patentes litteras coram nobis corporaliter investiendo, nos attendentes paupertatem nimiam tam canonicorum quam monialium predictorum, fac[tum et processum huiusmodi ratum et gratum habentes, ipsumque ex nostro officio sollempniter approbantes et auctoritate presentium confirmantes, de bonorum et iurisperitorum consilio in premissis et circa premissa statuendum duximus et ordinandum quod dictarum porrochialium ecclesiarum filie dimidie sint ecclesie et perpetuo sic permaneant et canonici et moniales antedicti in dictas ecclesias, cum eas vacare contigerit, investitos instituant qui personaliter resideant et deserviant in eisdem, qui etiam alia beneficia si forte habeant ea libere resignabunt et singulariter firmabunt hec singula sub suo iuramento, quibus etiam investitis de proventibus earundem ecclesiarum providentur de beneficiis competenter et in hunc modum ad minus quod investito de Gilsen viginti libre Louaniensium annis singulis assignentur, investito de Mertersen viginti et quinque libre, investito de Ginke decem et octo libre, investito de Ettene quindecim libre, investito de Barle quindecem libre, investito de Merle duodecim libre et de Monte Sancte Gertrudis investito anno quolibet Louaniensium viginti libre. Dicti etiam investiti singuli sine diminutione aliqua singulas portiones predictas recipient et habebunt ut est dictum, et hoc iurabunt. Residuum autem proventuum earundem ecclesiarum dicti canonici et moniales in conmunes usus suos convertent, ita quod prebende canonicorum et monialium predictorum statim vacante una ex dictis porrochialibus ecclesiis equales fiant et extunc perpetuo equales permaneant. Dicti etiam investitii dyocesiano loci qui pro tempore erit, archidyanis et decanis de suis iuribus respondebunt.

In cuius rei evidentiam presens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo primo, in crastino sancti Petri ad vincula.

Vertaald door Geertrui Van Synghel

Hendrik, bisschop van Luik, maakt bekend dat Hildegonde, abdis van Thorn, van de Benedicterorde in zijn bisdom, met God voor ogen een eeuwige herinnering heeft vastgelegd voor haar en toekomstige abdissen van Thorn in de kerk van Thorn en vrij en eeuwig het patronaatsrecht van de kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg aan de kanunniken en nonnen van Thorn heeft geschonken en dat zij de kanunniken en nonnen daarmee door haar oorkonde over dat patronaatsrecht persoonlijk bij hem heeft bekleed .

Kijkend naar de grote armoede van zowel kanunniken als nonnen, het gedane goedkeurend, en dit vanuit zijn ambt plechtig goedkeurend en bevestigend met de autoriteit van de aanwezigen, heeft Hendrik op advies van rechtsgeleerden bepaald dat de dochters van de genoemde parochiekerken halfkerken zullen zijn en eeuwig zullen blijven en dat de kanunniken en nonnen in de genoemde kerken, wanneer deze vacant zijn, pastoors zullen aanstellen die daar persoonlijk zullen resideren en bedienen, die andere rechten op inkomsten, indien ze die toevallig hebben, vrijelijk zullen afstaan en dit een voor een zullen bevestigen onder ede. Zij zullen aan de pastoors voldoende toekennen uit de opbrengsten van genoemde kerken en wel op deze wijze dat zij tenminste aan de pastoor van Gilze jaarlijks twintig pond Leuvens zullen toekennen, aan de pastoor van Mertersem vijfentwintig pond Leuvens, aan de pastoor van Ginneken achttien pond, aan de pastoor van Etten vijftien pond, aan de pastoor van Baarle vijftien pond, aan de pastoor van Meerle twaalf pond en aan de pastoor van Geertruidenberg elk jaar twintig pond Leuvens. Deze pastoors zullen elk zonder vermindering elke voornoemde afzonderlijke portie ontvangen, zoals gezegd is, en ze zullen dit zweren. De rest van de opbrengsten van die kerken zullen de kanunniken en nonnen voor hun gemeenschappelijk gebruik aanwenden, zodat de prebenden van de kanunniken en nonnen onmiddellijk bij vacatie van een van de genoemde parochiekerken gelijk zullen zijn en altijd gelijk zullen blijven. De pastoors zullen echter de diocesaanbisschop, de aartsdiakens en de dekens geheel tevredenstellen voor hun rechten.

De bisschop van Luik bezegelt.

Gegeven in 1261.Document acties