U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1311.04.26
1311 april 26

Schepenen van Heusden verklaren dat Jan Willemsz. van Genderen aan Stende Roest vier morgen en een hont land in het Cortslaeghe in erfcijns geeft.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. 1525 september 6, Den Haag, niet voorhanden, maar bekend uit C, vidimus van Airt Spierinck van Aelborch en Peter Janssoen van Ypelair de oude, schepenen van Heusden, naar [A]. ̶ C. 1580 december 6, Wjinbergen (gemeente Montferland), privé-collectie familie Beelaerts Van Blokland, Prothocol van de brieven, toecommende die twaelff arme mannen van den huyse van de Tempel, gefondeert binnen der vrijheyt van Heusden, fol. 81v-82r, gewaarmerkt afschrift door Jan Hendrik Brouwer en Adriaen van Noort Pauwelss., schepenen van Heusden, naar [B].

Overlevering

Deze oorkonde is bekend uit een handschrift in de privé-collectie van de familie Beelaerts van Blokland. De heer W.A. Beelaerts van Blokland verkreeg dit handschrift op 29 oktober 1914 van Carel Baron van Lynden (Beukenhorst-Wassenaar), die het in 1913 op een veiling bij Kerling-v.Stockum had gekocht. Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena beschikt over een typoschrift met een regestenlijst, die Van Schilfgaarde op basis van de afschriften in dit handschrift heeft vervaardigd (A.P. van Schilfgaarde, De twaalf arme mannen van Heusden, typoschrift zonder jaar). Zie ook H. van Engen, ‘Kastelein Willem van Kronenburg en de stedelijke ontwikkeling van laatmiddeleeuws Heusden’, Holland, Historisch Tijdschrift 40 (2008) 90, noot 45.

Wy Roelof Tielmanszoone ende Huerman Brusten, scepenen in Huesdene, orconden onder onse segele dat Ian Willemszoone van Genderen opdroech Stende Roeste viere mergen lants ende een hont, liggende int Cortslaeghe tuschen heer Arnoude van Heseben ende Beleken, Ian stiefdochter voirseit, dairop hevet Ian verteeghen tot Stenden hoeff ende hevet hem gelovet te waerne als een eygen erve ende een volboden erve ende tot elken merghen seven voet dycx liggende tot Wyck aen die Spyck. Oick hevet Ian voirseit Stenden ghelovet allen commer van dien voirseiden erve te doen dier op is of comen mach van zynre wegen, est binnen iairs est buyten iairs, dien hy metten rechte schuldich is af te doene. Voert waere wy dair over dair Stende Roest dat voirseide lant ende dyck weder opdroech Ianne Willemszoone voirg. tot eenen rechten erfchynse, dat es te wetene over vyf pont siairs als eenen goeden conings Tornoisen voir sesthien penninghe, alsoe goet als hy ghinck op den dach dat dese brieff gegeven was of goet paement dair segena altoes ende alle twee iair ewelycke ende erffelecke te geldene op sinte Lambrechtsdach ende die yerste gulde opten yersten sinte Lambrechtsdach.

In orconde desen brieve gegeven int iair ons Heeren dartienhondert ende elve, maendaigs nae sinte Marcsdach.

a
aldus C, lees tegen.

Document acties