U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1308.06.27
1308 juni 27

Rutger van Appeltern, richter van Appeltern en Altforst en voogd van de kinderen van zijn broer Jan, oorkondt samen met de gerichtslieden dat Meyse van Heppenwoert erkent schuldig te zijn aan Eefse van der Woert een jaarlijkse erfcijns van vijf pond uit de Biesacker.

Origineel

A. Heeswijk-Dinther, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIM7 (digitale toegang via BHIC, toegangsnr. 2092, inv. nr. IIM7, reg. nr. 129).

Opname
Onderhavige oorkonde is opgenomen in het DONB vanwege de vermelding van Eefse van der Woert, dienstmaagd van Willem, proost van de abdij van Berne in de uithof te Woerd. Zie hiervoor G.M. van der Velden, ‘Voormalige betrekkingen tussen de abdij van Berne en het Land van Maas en Waal tot het jaar 1400, Tweestromenland (1985), 8-9.
Afbeelding 11308.06.27NL-HtBHIC_2092_IIM7_001Voorzijde
Afbeelding 21308.06.27NL-HtBHIC_2092_IIM7_002Voorzijdemetuitgevouwenpliek
Afbeelding 31308.06.27NL-HtBHIC_2092_IIM7_003Achterzijde
Volledig scherm

Ica Rutgher van Apelteren, wittich miinboer Ians kinder, mins broeder, van Apelteren, ende richter tot Apelteren ende tot Autforsche, ende wii Rutgher, gheheyten Kemp, Arnout, gheheyten Noude, Rolof Babe ende Dideric, herren Arnout kinder van Autforsche, Aude Wellen, Wouter van Kester, Ian van Baex, Heyneman, Wenemar ende Langhe Wellen ombieden salud alle denghenen die desen brief ende dit ieghenwerdighe ghescrift zien ende horen mit kennisse der waerheyt alse gherichlude ende orconden dadche dat Meyse van Hebpewoert vriilike ende in sinen eyghene wille is comen voer ons in gherichteliker maniren ende heeft gheliet ende bekent voer ons dat hii wittelike wael ende van rechter scout is sculdech erflec ewelike ende emmermer Eeffen van der Woert V pont goeder pennighe, enen suarten goede penning voer enen penninc, enen goeden Hollanchen penninc voer tue pennincghe, enen goede auden Brabanschen penninc voer vier penninggche ende enen goeden groet coninx [tor]noychen penninc voer XVI penningghe, ende die theughelden uter des vorghenoemden Meynsenkampe, die gheleghen is op dem Biesacker, die siin eyghen goet is, elx iaers op Sente Petersdach als die kinder lopen in alsulken vorwarden, weert dat die voerghenoemde Meynse nine ghulde noch ghnoch en dede dier voerghenoemder Eeffen van dien voerghenoemden V ponden in dien voerghenoemden paymente op dien voerghenoemden dach Sente Peters, ghemaent ofte oncghemaent, zoe staen ende sulen staen ende ziin sculdech the stane voertmeer mit willekore die voerghenoemde V pont elcx daech thodten naesten Paeschen thoe also langhe alse haer [ni]et vergouden en siin noch ghnoch daeraf en is ghedaen op ene peyne van XII penningghen dies voerghenoemden paymente. Voert orconde wii dadthe weert dat die voerghenoemde peyne van XII penningghen durde ende stunde totte naesthen Paeschen toe in die vier heylighe daghe ende die voerghenoemde Meynse van Heppenwoert inne ghulde noch ghnoch en dede in die vier heylighe daghe dier voerghenoemden naeschen Paesgchens dier voerghenoemder Eeffen van der Woert van dien voerghenoemden V ponden mit alle dier peynen thegader elx daech van XII pennincghen, zoe is ende zal wesen bii rechte ende bii redenen erflike, ewelike ende emmermeer zonder wedersegghen ymans die voerghenoemde kamp in dem Biesacker Eeffen van der Woert d[i]e voerghenoemt is ende harre gheerven ende is daer ane gheerft zii ende hare gheerven ende sulen daerane gheervet bliven ende Meynse ende zine gheerven en hebben noch en sulen hebben noch en moechghen hebben voertmeer iet aen dien voerghenoemden kamp ende ziin daeraf onderft. Oec orconde wii dadthe weert dat iet hirnamaels the zegghen were tot dien voerghenoemden kampe daer die voerghenoemde Meynse iet ghilt ende sculdech is iet the ghelden dier voerghenoemder Eeffen van der Woert die voerghenoemde V pont mit dier voerghenoemder peynen waerbii dat haer erflike iaerghulde die voerghenoemt is mitter peynen gheminret of ghecrenct mocht worden, dat hii haer ghelden sal ende sculdech is the ghelden die voerghenoemde V pont mit dier voerghenoemde peynen in alle dien vorwarden die voerghenoemt siin uter al sine goede, soe waer dat gheleghen sii, ende heeft haer dadthe also ghanselike ende also vaste ghemaect bii ordeel ende bii vonnisse dat har ende haren gheerfden hirnamaels niman breeken mach. Hirenboven orconde wii dadthe weert dat Eeffen van der Woert, die voerghenoemt is, dies dochte dat iet the verbeteren were aen desen seghen[.] daghen, brieve oft van alle die voerghenoemden vorwarden die hir in bescreven siin, dat Meynse datthe doen sal ende ist sculdech the done ende the verbeteren ende the vernien beyde brieef ende alle voerwarden die hir in bescreven siin voer den richter die richter is thod Autforsche ende voer gherichlude dies self gherich van Autforsche zonder enich wedersegghen wanneer ende welken tiit wii wil ende siis mag[..].

In welker dincghe thorconden ic Rutgher van Apelteren, wittich m[in]boer Ians kinder van Apelteren, miins broder, ende richter thot Apelteren ende thot Antforsche, omme innenteke bedeb des vorghenoemden Meynsen van Heppenwoert van richterlike ghewaut hebben ghezeghelt mit minen zeghel desen ieghenwerdighen brief. Ende wii Rutger Kemp, Arnt Noude, Rolof Babe ende Diderec Herren, Arnouts kinder van Autforsche, Aude Wellen, Wouter van Kester, Ian van Baex, Heyman ende Wenemaer ende Langhe Wellen, gherichlude voerghenoemde, omme datthe dad wii ghene zeghele en hebben, zoe orconde wii alle die vorghenoemde voerworden onder des voerghenoemden Rutghers zeghel van Apelteren ende onder des eersammen mans zeghel Rutghers van Bomel, herren Rutghers sone, ens ridders, die daer over was ende daer ane dies wii ghebruken overmids innentlike bede. In welker dinc thorconden omme dadthe mii cundich is ende aen ende over die voerghenoemde vorworden hebbe gheweest ende thevorst ominnentlike bede beyde Meynsen ende dier voerghenoemder gherichlude. Ic Rutgher van Bomel hebbe ghehancghen minen zeghel mit Rutgers zeghel van Apelteren aen desen ieghenwerdighen brief.

Deze brief mit den voerghenoemden vorwarden die hirin ghescreven siin, wart ghemaect ende ghescreven in den iaren ons Heren doe men screef dusent iair ende drihondert iare ende acht iare, op the donredach nae zente Iansdach Babtistec.

a
vergrote initiaal en aanvangsteken in de marge A.
b
bovengeschreven door schrijfhand A.
c
gedeeltelijk onder de pliek A.

Document acties