U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1306.04.14
1306 april 14

Gerard, heer van Horn, verklaart dat Otto, graaf van Kleef, hem beleend heeft met Kleefse goederen te Woudrichem en in het land van Altena, op voorwaarde dat hij specifieke militaire diensten zal verlenen aan de graaf.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1317-1336, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief graven van Holland, inv. nr. 290 (voorheen archief LRK Holland, nr. 7) = register E.L. 6, Suyd-Holland, Amstelland en Waterland, Cas C (klein register Zuid-Holland), fol. 78r-79r, nr. 432, naar [A].

Afbeelding 11306.04.14 NL-HaNA_3.01.01_290_0007 fol. 78r
Afbeelding 21306.04.14 NL-HaNA_3.01.01_290_0008 fol. 78v en 79r
Volledig scherm

Wi Gherard, here van Horne, doen cond al denghenen enz. ende verghien openbairlike mit desen brieve dat Woldrichem ende tland van Altena, alsoe verre als dat roeret van der heerscip van Cleve, ende voirt al dat goid dat onse here, onse vader, ende hair Willem, onse broeder, dair die ziele God of hebben moete, te leene hilden van der heerscip van Cleue, het si an heerscip, an gherechten, an rechte, an renten, an lande, an mannen, an dienstmannen, an luden, an naten ende an droeghen, soe wiit ghenomt es ende so wair ende te wilken rechte het gheleghen es, ledich was woirden der gravescip van Cleue van doede ons voerghen. broeders, heren Willems, die sonder rechten leenvolgher starf, also dat wi gheen recht an desen goede en hadden. Ende want wi ons des goids te wederwille des graven van Cleuen mid onrechte onderwonden, soe hebben wi overghedraghen mit den hoeghen manne onsen here, heren Otten, den grave van Cleue, bi siinre ghenaden, alse dat hi ons van desen goide verleent heeft ende wiit van hem ontfanghen hebben in alsodanighen voirwairden dat wi ende onse rechte leenvolgher onsen voirghen. here, den grave, ende so wie grave es te Cleue verbonden sullen siin eeweliken ende bereet ende willich wesen te varen ghemeenlike toit allen den dienste die een man sinen here van rechte sculdich es te doene ende dairtoe hierboven te sonderlinghen dienste als hierna staet bescreven.

Alse wanneer ende hoe dicke ons ghebiet onse voirseide here, die grave, of soe wie grave es te Cleue omme weringhe siins lands, so sollen wi binnen viertien nachten na den ghebode comen selver mit XX mannen, welgheboren luden, welgheorft; en dede ons kenlike ende wittelike noet dat wi selve niet comen en mochten, so sellen wi eenen eersamen ridder toit eenen hoiftman voir ons met desen luden senden, te volbliven in ons voirs. heren lande, soe waer hi ons hiet legghen ende dair siin land te weren weder alremallic, nyemant uytghesceyden, op onses selves cost ende op onses selves anxt ende op ons selves scade ende verlies, het si ane luden of ane goede.

Ende voirt of hiis ghesint mit hem buten sinen lande te varene soe wair hiis begheert, weder alremalke dair wiit met eeren doen moghen na rechte ander sinen mannen ende niet uter deser dienst te sceyden, het en sie mit sinen oirlove ende mit sinen wille.

Ende verghien oec dat wi voir ons ende voir onsen rechten leenvolgher ghesekert hebbe ende ghesworen ende zekeren ende zweren in desen brief alle die voirscreven voirwairden onsen voirs. here ende soe wie grave es te Cleue, vaste ende trouwelike te houden.

Ende hebben verwilkoirt te meerre sekerheit ende verwilcoiren mit desen brieve, ware dat wi eenich van desen voirwairden versumen iof verbreken, des of God wille niet ghescien en sal, soe hebben wi verloren al dat recht dat wi an den voirs. goede hebben ende sullen dat rumen den grave van Cleue, zoe wie die es, alsoe dat hi mit desen goede alse mid den sinen doen mach sinen volcomen vryen wille.

Ende oic soe bidden wi die heren in der lande ende bi der lande dit goet gheleghen es ende sonderlinghe onsen heren ende onsen maghen ende mid name hoeghe lude heren Iohanne, den hertoghe van Braband, heren Willeme, den grave van Heynnegouwe ende van Holland, heren Arnoude, den grave van Loen, heren Enghebrechte, den domproifst van Utrecht, onsen broeder, ende edelen luden Reynoude, den here van Valkenburch, heren Godefriit, den here van Heymsberghe, heren Janne, den here van Cuyke, heren Gherarde, den here van Diest, heren Otten van Cuycke, heren Willeme van Meghen, heren Alebrecht, den here van Harpen, heren Willeme, den here van Craendong, heren Diederic, den here van Batenburch, heren Heynric, den here van Ghenp, heren Willeme, den here van Pietershem, heren Daniel ende heren Robrecht van Gore, heren Willeme van Mille, heren Ghoswiin van den Borne ende heren Gheerlach van den Bosche, ridderen, dat si ende hoir nacomelinghe den grave van Cleue, soe wie die es, weder ons ende weder alle dieghene die dit goet besparren, in desen goede helpen halden ende bescarmen, of wiit of eenich onser rechter leenvolgher verliesen, in diere wiis alst hiervoren staet bescreven, wair oic dat wi ons darenboven des Goids onderwonden des oft God wille niet siin en sal, soe waren wi trouweloys ende meenedich, alle begrip ende airchlist op weder siden wytghesceyden.

Voirt soe willichuer onser rechter leenvolgher dit ghoet onfaen sal, die sal dieselve zekerhede ende denselven eet doen alse wi ghedaen hebben, alle dese voirscr. voirwairden vaste ende trouwelike te houden in alle diere manieren alst hiervoren es bescreven. Ende hiermede sien wi alinckelike versoent mit onsen voirghen. here, den grave van Cleue, van onse ghevonghenisse dair wi omme verbonden waren ende van al dien dat dair of comen was, ende vertyen alre werewoirt, gheestelic ende wairlic, die ons of onsen nacomelingen weder eenich der voirscrevenre stucken eenichsins te helpen comen moghen.

Ende in een orkonde en in een eewelic stedicheit deser dinghe, so hebben wi desen brief doen beseghelen met onsen en met onser voirghen. heren ende maghe zeghelen.

Ende wi hertoghe van Braband, grave van Heynnegouwen ende van Holland, grave van Loen ende anders heren ende ridderen die hiervoir ghenoemd siin, gheloven voir ons ende voir onse nacomelinghe, wair dat die voirseide here van Hoirne of eenich van sinen rechten leenvolghers die voirseide goed versumede of verlore in diere wiis alse voirscreven es, sone sullen wi hem noch helpen noch raden toit desen goede weder den grave van Cleue, ende

hebben in orkonde des omme bede willen des voirs. heren van Hoirne onsen seghel an desen brief ghehanghen.

Dit es ghesciet ende dese brief es ghegheven int iair ons Heren M CCC ende sesse, des donresdaghes na andach Paischen.


Document acties