U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1306.03.29
1306 maart 29
Woudrichem

Gerard, heer van Horn en Altena, maakt bekend dat hij ten overstaan van de mannen en de schepenen van Woudrichem aan Nicolaas, heer van Putten en Strijen, ten behoeve van zijn dochter Oda, verscheidene goederen in het land van Altena heeft opgedragen tot een jaarlijkse opbrengst van 700 pond Tournoois, waaronder de tienden van Rijswijk, Uitwijk en Zandwijk, drie molens, de visserij en de vier jaarmarkten te Woudrichem alsmede de jaarmarkt en de tol te Giessen.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. tweede helft 14e eeuw, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 3 (oud nr. 142), register ‘tOude francijnboek B 1303-1353. Putten en Strijen. Cas M, fol. 40v-41v.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Datering

Het gebruik van de paasstijl is verondersteld.

Afbeelding 11306.03.29 NL-HaNA_3.19.43_3_0016 fol. 40v-41r
Afbeelding 21306.03.29 NL-HaNA_3.19.43_3_0017 fol. 41v
Volledig scherm

Wy Gherard, here van Horne ende Althena, maken cond allen luden dat wi bewiset hebben ende bewisen met desen brief ende uut onser hant geset hebben ende setten in een edelmans handen heren Niclause, here van Putte ende van Strene, tote Oeden behoef, siinre dochter, ende siins selves, waert dat Oede, siinre dochter, gebrake, of Willem, ons sones, des God verhude, alsulc goet als hirna gescreven staet. In den eersten bewisen wi hem ende setten in siin handen al onse tiende die wi hebben in Riiswiic voir XC lb. Tornois ende alle onse tiende die wi hebben in Uwtwiic voir C lb. Tornois, ende alle onse tiende die wi hebben in Santwiic LX lb. Tornois; ende onse scelingen deses XL merghen lands ende die huse diere op staen voir LXX pond Tornois ende al onse chelingen die men heet In den Coppel, die es L merghen lands, ende die huse diere op staet voir XC lb. Tornois, ende onse drie molen te Woudrichem die wi verhuiert hebben tenen arfpacht voir XC lb. Tornois ende al onse visschereie te Woudrichem voir XL lb. Tornois ende onse vier iaenrmarctena van Woudrichem ende onse iaermarct van Ghiesen met tolne ende met alden auderen sticken diere toe hoert voir C ende LX lb. Tornois. Ende alle dit voirs. payment sel wesen enen goeden corvorsten Tornois van Vrankerike voir XVIII d. Tornois ende die summe van desen gelde es VIIC lb. Tornois iaers. Ende dit voirs. goet, chelingen, moelnen, visscherien ende marcten bewisen wi den here van Putte ende van Strene voirs. ende setten in sine handen voir VIIC lb. siaers die wi hem sculdich siin te wisene in allen manieren ende voirwerden als die hantvesten spreken van den huwelike dat ghesproken es van Willem, onsen ousten sone dien wi nu hebben, ende van Oeden, sire dochter. Ende dit voirs. goet geloven wi Gherard, here van Horne ende van Althena, te waren voir elken man alst voirs. is. Ende waert dat dit voirs. niet VIIC lb. Tornois siaers waert en ware sulcs payments als voirs. is, dat geloven wi den here van Putte ende van Strene voirs. altoos te beteren ende te voldoen met den reedsten goede dat wi terwilen hebben of namels hebben mogen in den lande van Althena. Ende waert ooc dat dit voirs. goet beter ware dan VIIC lb. Tornois siars, dat soude ons die here van Putte ende van Strine wederkeren.

Ende ommedat wi willen dat alle dese voirs. saken vast, seker ende stade bliven zullen, so hebben wi Gerard, here van Horne ende van Althena, al dit voirs. goeter uut onser hant geset ende den here van Putte ende van Strine bewiset ende in sinen handen geset voir onse manne ende voir onse scepene van Wouderichem ende hebben dese brief voren besegelt met onsen segele in kennessen ende hebben ghebeden heren Ghiisbrecht die Buc, heren Ianne van der Dussen, her Ianne van Riiswiic, ridderen, Aernt van Vutwiic, Heynric van Coninchouen ende Diedric van Andeb, knapen ende onse manne, ende Iacob Diederssone, Herman Hake ende Willem Segherssone van Worpe, Boudiin Willemssone van Worpe, Vranke Aernt Notekiinssone, Ian die Hoge ende Pieter Andriessone uter Coppel, scepenen van Wouderichem, dat si desen brief met ons besegelt hebben in kennesse der waerheide. Ende wi Ghiisbrecht de Buc, Ian van der Busson, Ian van Rieswiic, ridderen, Aernd van Vvtwiic, Heynric van Coninchoven ende Diederic van Audec, knapen, ende Iacob Diedaersdssone, Herman Haec, Willem Segherssone van Worpe, Boudiin Willemssone van Worpe, Vranc Aernd Notekiinssone, Ian die Hoge ende Pieter Andriessone uter Coppel, scepenen in Woudrichem, om bede willen eens hoges edelmogens mans ons lieves heren, heren van Horne ende van Althena, ende omdat wi over alle dese voirs. saken geweset, hebben onsen segele met onsen lieven here ghehangen an desen brief, in kennesse.

Ghegeven tot Woudrichem, int iaer ons Heren als men screef M CCC ende vive, des dinxendages na Palmensondaghe.

a
aldus B.
b
lees mogelijk Anle B.
c
lees mogelijk Anle B.

Document acties