U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1300.04.29
1300 april 29

Willem II van Horn, heer van Altena, maakt de voorwaarden bekend van de verzoening tussen hem en Jan van Rijswijk, diens zoon Jan, familie en vrienden, waarbij Jan en zijn broers en zussen hem de halve tiend teruggeven en Jan het gerecht van Rijswijk tot tien schelling van Willem in leen ontvangt, alsmede zijn huis en hof en zestien morgen land van hem in leen houdt.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1382-1404, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief van de Graven van Holland, inv. nr. 66 (voorheen archief LRK Holland, nr. 51) = Register XII "Oistervant" van akten van hertog Willem van Beieren, graaf van Oostervant, en hertogin Margaretha, zijn moeder, voornamelijk inzake Altena, 1382-1404, tweede gedeelte, fol. 15v.

Afbeelding 11300.04.29 NL_HaNa_3.01.01_66_0001 tweede gedeelte fol. 15v
Volledig scherm

Wi her Willem, ridder, heere van Hoerne ende van Altena, groeten mit kennissen der waerheyt allen denghenen die desen brief sullen sien ofte horen lesen.

Wi doen u dat cont mit desen brieve dat alle die brueken ende alle die misdaden die haer Heyman, die ridder van Riiswiic, ende Ian, siin sone, ende anders siin kiinder ende sine vrient hebben misdaen hier tevoeren ende tot desen dach huden dat dese brief ghegheven wart ieghens ons, ieghens onse kiinder ende ieghens onse vrient, dat die sullen siin alle volcomelike te broeken ende versoent mit desen vorwaerden die hierna volghen, bescreven in desen brieve. Ende aldus siin die vorwaerden dat dieselve Ian van Riiswiic ende sine broeder ende sine zusteren sullen ons wedergheven die halve tiende die si hadden ghemene mit haren Hertherea, den ridder van Uutwiic, ende die her Heyman, haer vader, ieghens ons hadde ghecoft. Ende want ons die tiende was vergouden, soe hebben wi ghegheven den vorghenoemden Ianne ende sinen nacomelinghen voer die guldene te leen dat daghelics ghericht van Riiswiic tote tien scillinghen toe ende alle verval dat binnen dien gherechte vervallet boven tien scillinghen, dat sal wesen twe deel onse ende onser nacomelinghe ende dat derden deel sal siin desselven Ians ende siinre nacomelinghe. Voert soe sal dieselve Ian van ons houden te lene siin huus, siin hof, ende wi gheven hem oerlof sine mueren te helen, siin poerthuus te maken ende een kemmenade daerbinnen te tymmeren, alsoe groet alse haren Willem, onsen sone, Lodewiich Boekelaer ende Roelof van Emmichouen goet ende moegheliic sal duncken wesen. Voert sal dieselve Ian van ons houden te lene zes morghen lants in den Gherstcamp, die voer siin huus leghet, ende enen camp van viif morghen, die heet Ouerhoef, die oec leghet voer siin huus, ende viif morghen in Vrederix campe. Ende alle dit vorghenoemde goet, beyde, gherecht, huus ende hof ende lant, dat sal die dicke ghesegede Ian ende sine nacomelinge van ons ende van onsen nacomelinghen houden ende besitten ewelike in gherechten erfleen, alsoe dat desselven Ians nacomelinghe, est sone, est dochtere, est neve, est nichte, ende gherechte erfnamen siin, nemmermeer van den vorghenoemden goede sullen siin ontervet mit haren rechten heergewade.

Ende ommedat wi willen dat hem ende sinen nacomelinghen alle dese voerghesproken vorwaerden van ons ende van onsen nacomelinghen vaste bliven ende ghestade, soe hebben wi hem ghegheven desen brief, beseghelt mit onsen zeghele ende mitten zeghelen onser kiindere, haren Willems, des ridders, haren Diederic, des proeffts van Oudemunster, ende haren Enghebrechts, des scoelasters van Oudemunster, ende haren Gheraert, des ridders.

Dese brief wart ghegheven ende ghescreven int iaer Goets, alse men scrivet dertienhondertich iaer, des vriendaghes na sinte Marcsdaghe des ewangelist.

a
aldus B, lees Hertbere.

Document acties