U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1294.04.01b
1294 april 1

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Jan, keldermeester van de abdij van Berne, en Elizabeth van Beurghelen, poorteres van 's-Hertogenbosch, een overeenkomst sluiten inzake hun geschillen, waarbij abt en convent van Berne uit een jaarlijkse rente van twee mud, die zij verschuldigd waren aan Elizabeth, een jaarlijkse rente van een mud rogge zullen geven aan haar en een mud aan haar broer Jacob zolang zij leven en onder specifieke bepalingen, die onder meer betrekking hebben op haar goederen te Gemonde. Tevens beloven Jan en Elizabeth dat met deze regeling het geschil over de door Elizabeth aan de abdij overgedragen goederen te Hedikhuizen en haar arrestatie in het land van Heusden op last van de abdij beëindigd is en belooft Jan dat hij de overeenkomst door de abdij zal doen naleven en een bezegelde oorkonde over de rente van Elizabeth zal doen opstellen.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIK7.

Geen aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Wellen, zoon van wijlen Gillis Cnode, schepen van ’s-Hertogenbosch. [SD2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Wouter, zoon van wijlen Nenne, schepen van ‘s-Hertogenbosch. [SD3] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Nicolaas van Megen, schepen van ’s-Hertogenbosch.

Uitgave
a. De Fremery, Supplement OHZ, 246-247, nr. 291 (onvolledig), naar A.
Regest
Van Bavel, Regestenboek Berne, 23, nr. 97.
Ontstaan en samenhang
Onderhavige oorkonde is geschreven en geredigeerd door Daniel, de eerste stadsklerk van ’s-Hertogenbosch. Deze scriptor is werkzaam voor de stad Den Bosch van 1281 tot en met 1311, zie Van Synghel, ‘Actum in camera’, 41-42 en 272-273. Het gedeelte van de overeenkomst in het onderhavige geschil met Jacob, de broer van Elizabeth, is in een aparte oorkonde vastgelegd. Voor deze oorkonde, die op dezelfde dag uitgevaardigd is en eveneens door Daniel geschreven en geredigeerd, zie Van Synghel, DONB, nr. 1294.04.01a. Van een uitvaardiging van de beloofde oorkonde door de abdij van Berne inzake de uitkering van de jaarrente aan Elizabeth ontbreekt elk spoor. Bijgevolg is deze niet als een deperditum opgenomen.
Datering

Het gebruik van paasstijl door de schepenbank van ’s-Hertogenbosch is aangenomen, zie Camps, ONB I, XXI.

Afbeelding 11294.04.01b
Volledig scherm

Nosa Wellinus, filius quondam Egidii Cnode, Woltherus, filius quondam .. dicti Nenne, et Nycholaus de Meghen, scabini in Buschoducis, notum facimus universis quod coram nobis dominus Iohannes, cellerarius monasterii de Berna, ex parte et nomine .. abbatis et conventus dicti monasterii, a quibus ipse dominus Iohannes in hoc negotio plenam se dixit habere potestatem ex una parte, et Elyzabet de Beurghelen, nostra conburgensi, ex altera, recognoverunt se talem adinvicem ordinationem seu compositionem fecisse, videlicet quod dicti .. abbas et conventus monasterii de Berna de annua pensione duorum modiorum siliginis, quam ipsi prius dicte Elyzabet annuatim solvere consueverunt, ut ipsa dicebat, unum modium siliginis quolibet anno ulterius sibi retinebunt loco illius modii siliginis, quem ipsi .. abbas et conventus Iacobo, fratri dicte Elyzabet, soluturi sunt in sua pensione, ut ipse partes dicebant, et unum modium siliginis dicti .. abbas et conventus de cetero quolibet anno dicte Elyzabet dabunt et solvent in Buschoducis per mensuram eiusdem loci, illo termino quo predicta annua pensio ei prius solvi consuevit, sub hac tamen forma quod si contingat dictum Iacobum prius mori quam dictam Elyzabet, extunc dicti .. abbas et conventus post mortem dicti Iacobi dicte Elyzabet superstiti quolibet anno predicto termino, quamdiu ipsa Elyzabet vixerit, duos modios siliginis dabunt et solvent, sicut ante presentem ordinationem dare et solvere consueverunt eidem. Et cum dicta Elyzabet mortua fuerit, extunc ulterius dicti .. abbas et conventus et dictum eorum monasterium erunt a dicta annua pensione omnimodo liberati. Et si contingat quod dicta Elizabet prius moriatur quam dictus Iacobus, eius frater, extunc conventum est quod dicti abbas et conventus quolibet anno post mortem dicte Elyzabet, quamdiu dictus Iacobus vixerit, unum modium siliginis dicte mensure recipient et habebunt ad partem bonorum quam dicta Elyzabet habet in Ghemonden seu de parte eadem et pro eo dicta Elyzabet dictam partem suam bonorum, sitorum in Ghemonden, dicto domino Iohanni ad opus dictorum .. abbas et conventus et eorum monasterii coram nobis obligavit et assignavit. Et cum dictus Iacobus mortuus fuerit, extunc dicta pars bonorum ad legitimos dicte Elyzabet heredes seu successores vel ad illum vel illos cui vel quibus competet secundum extremam dicte Elyzabet ordinationem libere revertetur. Et recognoverunt dicti dictus Iohannes et Elyzabet quod per dictam ordinationem omnis questio et actio quam dicti .. abbas et conventus adversus dictam Elyzabet habebant vel habere poterant ex dampnis hactenus factis et illatis dicto monasterio occasione bonorum sitorum in Hedechusen, que dicta Elizabet se et suos coheredes dicebat dicto monasterio dudum contulisse, et ex arrestatione dicte Elyzabet alias facta, ut dicebat, in territorio de Hosdinne ex parte dictorum .. abbatis et conventus seu ex hiis que de dicta arrestatione emerserunt omnisque questio et actio quam vice versa dicta Elyzabet adversos dictos .. abbatem et conventum ratione dictorum bonorum, sitorum in Hedechusen, vel ex aliis causis retroactis usque in presentem diem habuit vel habere potuit, sopite sunt penitus et sedate. Quam ordinationem predictam dicta Elyzabet promisit ratem et firmam perpetuo observare. Dictus vero dominus Iohannes promisit quod eandem ordinationem a dictis .. abbate et conventu ratam haberi faciet et litteras ipsorum .. abbatis et conventus super recognitione dicte annuob pensionis dicte Elyzabet exhiberi.

In quorum testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Datum anno Domini Mo CCo nonogesimoc tercio, feria quinta post mediamd Quadragesimame.

a
vergrote initiaal A.
b
aldus A, lees annue.
c
aldus A.
d
vanaf diam onder pliek A.
e
onder pliek, hierna sluitingsteken A.

Document acties