U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1286.04.22
1286 april 22

Parochianen en gemeenschap van Babiloniënbroek erkennen in hun geschil met abt en convent van Sint-Truiden dat het patronaats- en presentatierecht van hun kerk aan abt en convent toekomt.

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 397. Voor een nadere beschrijving zie Kruisheer, OHZ IV, nr. 2262.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 13e-eeuwse hand: De ecclesia de Babilonia, en toegevoegd door 14e-/15e-eeuwse hand: quoad ius patronatus per communitatem recognitum en 1286. – 2o door 14e-eeuwse hand: F. XVIa.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel, waarschijnlijk van Willem, abt van Berne, zwaar beschadigd, van geelbruine was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Willem van Wijtvliet, zwaar beschadigd, van geelbruine was. – S3 uithangend bevestigd zegel van Gerung, pastoor van (de Sint-Janskerk te) ’s-Hertogenbosch, beschadigd, van geelbruine was. – SD4 uithangend bevestigd zegel, vermoedelijk van Jan, deken van Tiel, fragment, van geelbruine was. – [SD5] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, vermoedelijk van Arnoud, pastoor van Muilkerk.

Afschriften

Zie Kruisheer, OHZ IV, 539-541, nr. 2262.

Uitgaven

a. Kruisheer, OHZ IV, 539-541, nr. 2262, naar A. Zie verder aldaar.

Regesten

Kruisheer, OHZ IV, nr. 2262. – Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 397 (gedateerd 1286 april 23).

Ontstaan en samenhang

Blijkens de extra snede midden op de pliek, boven de derde zegelbevestiging, was deze oorkonde voorzien van een transfix met bevestiging van onderhavige oorkonde, zie Van Synghel, DONB, nr. 1303.04.28. Beide oorkonden zijn gevidimeerd in 1303, zie Idem, nr. 1303.07.08. Voor de aanwijzing van de scheidslieden in dit geschil, zie Idem, nr. 1285.10.31(na 1285.10.00).

Afbeelding 11286.04.22voorzijde
Afbeelding 21286.04.22achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras inspecturis parrochiani totaque communitas parrochie et ville de Babylonia, Traiectensis dyocesis, salutem et scire veritatem.

Ne processu temporis veritas rei geste occultetur, ad singulorum noticiam volumus pervenire et presentibus litteris protestamur quod mota controversia inter viros religiosos .. abbatem et conventum monasterii Sancti Trudonis, ordinis Sancti Benedicti, Leodiensis dyocesis, ex una parte et nos ex altera super iure patronatus ecclesie predicte Babilonia, Traiectensis dyocesis, considerato quod a pluribus fidedignis intellecto a nobis predictos .. abbatem et conventum potius habere ius in iure a patronatus predicto, recognovimus et recognoscimus per presentes ius patronatus predicte ecclesie de Babylonia et presentandi ad eandem pertinuisse et pertinere ad .. abbatem et conventum predictos et nos in eodem iure presentandi et patronatus ius aliquod non habere, renuntiantes pure et simpliciter ius, si aliquod habemus, in iure patronatus predicte ecclesie de Babylonia et presentandi ad eandem.

Et ut premissa in posterum firma et stabilia habeantur, presentes litteras in testimonium premissorum fecimus et rogavimus sigillis virorum discretorum Walteri, abbatis monasterii de Berna, Willelmi de Wifliet, nobilis viri, domini Gerungi, investiti ecclesie de Busco, domini Iohannis de Haren, decani christianitatis in Thila, et domini Arnoldi, rectoris ecclesie de Mulkerke, sigillari.

Et nos .. abbas de Berna, Willelmus de Wifliet, Gerungus, investitus de Busco, Iohannes, decanus de Thyla, et Arnoldus, rector ecclesie de Mulkerke, predicti ad petitionem et supplicationem predictorum parrochianorum, hominum et communitatis de Babylonia presentes litteras nostris sigillis fecimus communiri.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo sexto, feria secunda post octavas Pascheb.

a
vergrote initiaal A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties