U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1311.09.29b
1311 september 29

Nicolaas, heer van Putten en Strijen, stelt een aantal bepalingen op ter aanvulling op zijn testament, gemaakt op 29 september 1311, en wijst zijn executeurs-testamentair aan.

Origineel

A. Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 8.1. Zwaar beschadigd met tekstverlies.

Afschrift

B. (ca. mei 1438), Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 1 (oud nr. 144) = register Putten en Strijen met de houte berden, 1235-1441, Cas M, fol. 83r-v.

Samenhang

Voor het testament d.d. 20 september 1311, zie Van Synghel, DONB, nr. 1311.09.29a.

Tekstuitgave

De lacunes in A zijn waar mogelijk aangevuld naar B.

Afbeelding 11311.09.29b NL-HaNA_3.19.43_8_0001
Afbeelding 21311.09.29b NL-HaNA_3.19.43_1_0005 fol. 83r
Afbeelding 31311.09.29b NL-HaNA_3.19.43_1_0006 fol. 83v
Volledig scherm

In die name des Va[d]ers, des Zoens ende des Heligh Gees, amen.

Ic Niclais, here van Putthe ende van Striene, mak[e] kond all[e]n denghenen die d[it iegenwoordige] ghescripte sullen sien iof horen lesen dat ic bi mi[n]en vrien wille ende wel bedocht mins sinnes, behalven ander testament dat ic ghemaict hebbe, doe scriven in enen andren brief, ghezeghelt met minen zeghele, di[e ge]screven was in den i[ai]re ons Heren duzent driehondert ende e[l]ve, up sinte Michielsdach.

In den ersten so besette ic an Beatricen, mirer oudster dochter die ic nu hebbe, [en]de haeren voghet, up hair ziele wantse hoir es van al minen goede, den here van Beue[rn]e ghenough te doene van den goede ter Weede, also verre als men gheproven mach dat hom der of ghebrect ende men hem schuldich es te doene.

Voirt so bewiis ic hondert pond van mii[ns] vaders crute te ghevenne [ter ee]r[s]ter op[enr]e [vaert ende] v[a]n mire io[nc]v[r]ouwen mirer moeder cru[te] ende mirer [m]oyen crute ende miins selves crute onderhalf hondert pond te ghevenne ter eerster openre v[aert.

Voert va]n den gheleide te Gheervliet ende van Strienemonde, iof daerbi ghevalle [ye]men meer heeft ghe[g]he[ve]n d[a]ne hi te rechte schu[ldich w]as ende dat betoghen m[a]ch ter wae[rheit, dien wi]l ic dat ment hem wedergheve.

Voert ommedat ic ontsie dat ic meer onre[cht]s hebbe, des ic niet wel en ghedinke, [dai]rvoren w[il ic d]at men gheve viiftich pond, daer[t dengh]inen goetdunket dien ic miin testament bevele.

Vort weet ic wel dat noch onvergouden bleven es van deel van miin[s] vaders test[a]mente, mire modir ende mire moyen; [dairvo]ren bewiis ic viiftich pond, te ghevene na d[e]rghenre rade dien ic miin tes[tam]ent bevele.

Vort willic ende begaere dat men allen denghennen ghenouch doe die hem beclaghen dat si veronrecht hebben gheweest van minen [vord]eren of van mi, ende dat ter wair[h]eiden toe moeghen bringhen. Ende wie vonnesse ende recht begaert der of, die[n wil ic d]at ment doe.

N[u voi]rt gheve i[]c ende besette in rechter [ae]lmoesen vor [m]ine ziele den clostre va[n] Ecghemonden viif p[on]d, den clostre van Middelbeurgh viif [pon]d, d[en] n[onnen] van Reinsbeurgh viif pond, den nonnen ter Lee viif pond, d[e]n nonnen [v]an Loesdunen viif pond, den nonnen van Conincxvelt twe pond, den nonnen [va]n [Bet]hle[e]m tw[ee po]nd, den n[o]nne[n] van Noirdike twe pond, den nonnen van Zoetend[ale] een pond, den nonnen van Sinte Seruaes tUtrecht twe pond, den [Wi]tten [V]rouwen aldaer [twe] pond, den n[onne]n van den Daele een pond, den nonne[n] van Biezelinghe een pond, den minderbro[eders] tUtrecht twe pond, den Iacopinen aldaer twe pond, den hospitale te Sinte [Ka]terinen twe pond, den minderbroederen Tordrecht viif pond, den Augustinen aldaer twe pond, den hospitale aldaer drie pond, den beghinen aldaer drie pond omme ghebet, der gr[oter] kercken aldaer e[en p]ond; item Onser Vrouwen Broederen te Harleem een [pont], den Iaco[binen] aldair ee[n p]ond, der k[ercken] een pond, den hospitale een pond, den beghinen een pon[d om]m[e g]hebet; item [den hospit]ale te Leyde een pond, den hospita[le te Delf ee]n pond, den [beghi]nen een pon[d omme ghe]bet, den hospitale ten Z[a]nde een pond, den b[e]ghinen ald[air 1 pont] o[m]me gheb[et], den minderbr[o]deren te Syricse twe pond, [den Iacopinen aldaer tw[e pont], den ho[s]pitale een [pont], den beghinen aldaer twe po[n]d omme ghebet; item de[n hospitael te] Schied[am e]en pond, item den minderbroederen te Mid[de]lbeurgh twe pon[d, den Augustinen e]en pond, [den hospita]le een pond, den beghinen twe pond omm[e g]hebet, den beghinen te M]acghe[l]ine [5 p]ond omme gh[ebe]t; item elken pape [die te G]hervliet singh[et, 10 sc., den costre al]daer tien sch[elling]l; [i]tem d[e]r kerken v[an St]riene twe pon[t, den Heilig]hen Gheest a[ldair 2 pont, den pape aldaer een pond; [item ter Overdraghe der kerken 1 pont, den Heili]ghen Gheest een pond, den pa[pe] een pond; ite[m] d[er ker]ke ter Hauenne [1] pond, den Helighen Gheest een pond, den pape een pond; [item der ker]ken in ons[e ni]ewe [lant 1] pond, [den He]lighen Gheest [1] pond, den pape een p[on]d; [item] den hospitale van S[i]nte Lauwerens a[ldair] drie [po]nd; ite[m te Dub]belmonde der kerken [1] p[ont], den [Heiligen Gh]eest [1 pont, den] pape een pond;

ite[m b]eset [ic] elken c[ost]re [b]innen minen lande viif scellinghe, [s]onder d[en costre] van G[heer]uliet die vorscreven es met tien scell.; [item beset] ic onder[half hondert p]ond dengh[enen] m[ede te L]oe[nen] di[e mi] ghe[dient] hebben, geliic te ghe[v]enne n[a] da[t] hem goet d[unck]t [d]ie mine testamantors siin.

[Ende dit tes]tament [bevele ic] ende [make m]ine testamen[tore ende g]eve hem [gew]elt der of, in d[en] erst[en mirer liever gezellinnen Aliden], vro[u]we [van Putte e]nde van Striene, den gardi[aen van] de[n mi]nderbr[oederen tDordrecht], broeder Hainric [v]an P[ufv]liet ende h[ere]n [Sy]moene van Mark[enbourgh, minen] bro[eder, ende be]wise h[em ende ze]tte [in] handen al miin goet dat men [dragen ende d]riven mach, also d[ie brief] inh[out d]iere mii[n] here d[ie grave] of [be]zeghelt heeft ende dairtoe ho[ndert] pond si[airs], in te [ne]menne ut [o]ns[er garsh]ure viif iaer g[h]edu[rende], ende [noch 100 pont 'sjairs, v[ii]f [iair gedurende, uut te nemen uut allen minen] renten d[ie] ic hebbe binnen der [We]ede omme dit vors. t[e]stament [te gheldene] ende [te] voldoe[n, uut[gh]enomen dat ic Beatricen, onsen oudst[er] do[ch]ter, bevolen he[bbe ende] an hare beset h]ebben den here van Beuerne ghen[ou]gh te doe[n, al]so in [teerste van] desen testamente ghescreven staet. [Ende wanneer mine lieve] ghe[se]llinne [Alyd, vrouwe van Putt]e ende van Str[iene vornoe]mt, enen [van d]esen testamentors heeft, so g[heeft hare alse vuile macht] alse of sire alle waeren dit v[oirs. testament uut te gevene als voirscr. es.

E]nde ommedat ic wille d[at dit vort ga, so heb ic]t besegelt met minen zegh[el] e[nde ic] hebbe ghebeed[e]n minen test[a]mentors [dat syt bezegelen mit haren zegelen. Ende] wi [A]l[y]d, [vrouwe van Putthe en[de van Striene], gardiaen v[a]n den minderbro[e]ders van Dordrecht, [broeder] Heinr[ic va]n Puf[v]liet e[nde Simon] va[n Ma]rk[enbourgh, ridder, omme bede wille heren Niclais, [heeren] van Put[te ende van Striene voirs., heb]ben wi gh[eanaemt] dit testament te voldoene [alst hier voerscreven staet, in orconde hie[r of hebb]en wi [mede bezegelt dit voirseide testament mit onsen zeg]elen. Ende [ic] brueder H[einric] van Pufvliet [ommedat] ic ghenen zeghel en hebbe, ver[ghie ic mi onder] des gardiaens zeghe[l].

Dit was [gedaen int iair ons Heren als men] screef duz[en]t drie[hon]d[ert] ende e[l]ve, up sinte Michielsdacha.

a
hierna sluitingstekens A.

Document acties