U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1311.04.18
1311 april 18

Nicolaas, heer van Putten en Strijen, beleent Jan de Molenaar, ridder, in recht erfleen met de oostelijke helft van 34 morgen te Niemandsvriend in Matheus Colijnsz. ambacht en regelt de vererving van dit leen.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. tweede helft 14e eeuw, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 3 (oud nr. 142), register ‘tOude francijnboek B 1303-1353. Putten en Strijen. Cas M, fol. 16r-v.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11311.04.18 NL-HaNA_3.19.43_3_0013 fo. 15v-16r
Afbeelding 21311.04.18 NL-HaNA_3.19.43_3_0014 fol. 16v
Volledig scherm

Wi Niclais, here van Putte ende van Strine, maken kond allen denghenen die desen brief sullen sien of horen lesen dat voir ons quam heer Ian die Moelnaer, ridder, ende ons up gaf van sinen eyghen erve bi sinen vryen wille die oestersche helfte van vier ende dertich morghen lants die gheleghen siin te Nyemantsvrient, ieghen tveer in Matheeus Coliinssoons ambocht, ende hier voermaels Aernt van Deyl waren, de welke oester helft van de vier ende dertich morghen lants voirs. wi den voirghenoemden heren Ian verliet hebben ende verlien mit desen brief hem ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden in rechten erflene, in aldus ghedane manieren dat dit voirghenoemde goet erven ende comen sal na heren Ians doot voirghenoemt op siin oudste kint dat hi heeft of hebben mocht bi ver Katrinen, die nu siin wiif es. Ende waer dat sake dat here Ian voirnoemt kint liet bi der voirgh. vrouwen Kathrinen dat na him sterve sonder witteliker gheboirte van hem comende, so soude dat voirgh. goed op douste kint naisten him van der selver gheboirte ende also voert van kinde te kinde, also langhe als enich levende es van der voirs. gheboirte. Ende waer dat sake datter niet en bleve van der voirseider gheborten, so soude dit voirghenoemde goed gaen dair recht erfloen sculdich ware te gaen, sonder enigherande arghliste.

Ende omdat wi willen dat dese voirs. dinghen ewelike vast bliven ende wel ghehouden van ons ende van onsen nacomelingen in allen manieren als si vors. siin, so hebben wi in kennessen ende in zekerheden desen brief open bezeghelt met onsen zeghele.

Ghegheven int iair ons Heren M CCC ende elve, des sondages na Paesken.


Document acties