U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1294.11.25
129[4] november 25

Nicolaas, heer van Putten, stelt Hadewich, zuster van zijn vrouw Aleid, in het bezit van 200 pond oud Hollands aan jaarlijkse renten uit onder meer de tiend van Wisschaart te Raamsdonk, die haar door wijlen haar vader, Willem, heer van Strijen, en wijlen haar moeder waren toegewezen, waarbij Hadewich afziet van verdere aanspraken op de erfenis van haar ouders en haar grootmoeder, de vrouwe van Randerode, ten behoeve van Nicolaas en Aleid.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1438, ibidem, idem, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 1 (oud nr. 144) = register Putten en Strijen met de houte berden, 1235-1441, Cas M, fol. 37r-v.

Uitgave

a. Dijkhof, OHZ V, 454-456, nr. 2944, naar B.

Datering

Voor de argumentatie ten aanzien van de datering, zie Dijkhof, OHZ V, 454.

Afbeelding 11294.11.25 NL-HaNA_3.19.43_1_0001 fol. 37r
Afbeelding 21294.11.25 NL-HaNA_3.19.43_1_0002 fol. 37v
Volledig scherm

Ic Nyclaes van Putte doe te weten ende te virstaen allen denghenen die desen brief sullen zien of horen lesen dat ic Hadewyen, miins wiifs zuster Aleyden, hebbe gegoed aen alsulke goedinge als hair hoir vader, miin heere Willem van Stryene, ende hoir moeder, dair God die ziele of hebbe, bewizeden binnen haren levenden live ende dat bi minen vryen wille, namelic aen tweehondert pont Hollants penningen ouds payements, enen Engelsen van Engelant over vierdenhalven penning iairliker renten, ende hebbe hoir die voirs. renten bewiist up goedinge die hierna staet gescreven: dat is te virstaen aen die thiende die leget in Vorenzaterwaert ende die men hout van den heere van Althena gedeilt mitten Boc van der Eem, ende van Wisschaerds thiende, die leghet in Raemsdonc ende die men hout van Claes die Voghet, ende aen die thiende die leghet aen die corte zide van der Eme ende die men hout van den heren van Sinte Pieters tUtrecht om drie pont siaers, ende aen die thiende die leghet boven Emedamme aen die lange zide ende die men hout van den voors. heren van Sinte Pieters van Utrecht in denselven pacht als voirs. is, ende aen die thiende die leghet aen die lange zide van der Eme tusschen Blochalsbrugge ende Emekercke gemeen mitten Boc van der Eme ende die men hout van den voirs. heren van Sinte Pieters van Utrecht in denselven pacht als voirs. is, ende aen die thiende die leghet aen die Uutalme van Aelmonde upwairt in Bocs ambochts van der Eme ende die men hout van den voirs. heren van Sinte Pieters tUtrecht in denselven pacht alst voirs. is, ende aen XLVIII margen lants die leggen boven Emedamme aen die lange zide, ende aen achte pont niewer Hollantser penninge iairlycker, alzo goet ende alzo gave in paymente als niewe Hollantser penninge up tie tiit als dese brief was gemaict, dat is vier penninge Engelse van Engelant over negen niewer penninge Hollants iairlike renten, in te nemen aen die manne van Strene die wonen in Zuuthollant buten die heerscap van Strene. Ende up dese voirs. goedinge hebbe ic dese voirs. Hadewye gegoed als voirs. is ende up dit goed heb icse gebrocht vri ende quite sonder aentale van allen mannen. Voirt so heb ic hoir ghelooft die voirs. goedinge te warene iegens elken mensche, vry ende quite van elken zaken die dair up waren up die tiit dat dese lettere was ghemaict. Dairbi heeft si my quit geschouden ende Aleyden, miin wiif hoir zuster, van den voirs. tweehondert pont jairliker renten ende voirt so heeft si vertegen up alle die versterfenesse die hoir verstorven is van hoirs vaders doot ende hoire moeder ende alle dat hoir versterven mach van hoir oude moeder, der vrouwen van Randenrode, tot Aleyden behoif, miins wiifs hoir zuster, ende te minen.

Omdat ic wille dat dese ding vaste blive, so hebbe ic dese lettere uuthangende bezegelt mit minen eyghenen zegel ende voirt so hebbe ic gebeden minen heere Ianne, heere van Arkel, miin heere Diederic, heere van Brederode, heren Herdbaren van Drongelen, riddere, ende Floriis van Borsselen dat si dese letteren hebben bezegelt mit horen zegelen geliken den minen.

In kennessen van al dese voirscr. ding, die gegeven was int iair als men schreef M CC ende tnegentich, in sinte Kathelinendage.


Document acties